Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 153, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Організація і методика аудиту доходів підприємства

  В роботі розглянуто теоретичні аспекти організації і методики аудиту обліку доходів, організацію процесу аудиторського контролю операцій з обліку доходів, методику аудиту обліку доходів, особливості аудиту обліку доходів в умовах використання інформаційних систем і технологій, а також удосконалення організації та методики аудиту обліку доходів
 • Тип: Дипломная работа

  Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист")

  Оплата праці працівників - це ціна трудових ресурсів, задіяних у виробничому процесі В значній мірі вона визначається кількістю і якістю витраченої праці, проте, на неї впливають і чисто ринкові чинники: кон'юнктура, територіальні аспекти, попит і пропозиція праці, законодавчі норми
 • Тип: Контрольная работа

  Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

  Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового характеру між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником вирішуються у встановленому законом порядку За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора (аудиторської фірми) можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката, виключення з Реєстру
 • Тип: Курсовая работа

  Організація і методика проведення аудиту касових операцій

  Метою роботи являється ознайомлення з організацією і методикою проведення аудиту касовий операцій, здатністю виявляти суттєві зони ризику, а також уміння визначити допущені помилки, зловживання, правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цих порушень для підприємств та на допустити їх настання
 • Тип: Реферат

  Організація і технологія конфіденційного діловодства

  Актуальність теми даної роботи зумовлена, перш за все тим, що на сучасному етапі робота з документами, які становлять комерційну таємницю відіграє значну роль у діяльності управлінських органів будь-якого підприємства Конфіденційне діловодство поширюється на документи, які містять у собі відомості, що складають комерційну і службову таємницю Комерційна таємниця прямо пов'язана з комерційною діяльністю, є необхідною умовою її існування
 • Тип: Курсовая работа

  Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

  Актуальність обліку власного капіталу виникла через появу нових організаційно-правових форм підприємств, внаслідок прийняття нормативних документів, які найближче до умов функціонування ринкової економіки
 • Тип: Курсовая работа

  Організація і шляхи вдосконалення обліку МШП (на прикладі ТОВ "CKC КОНСАЛД")

  Згідно П(С)БО 9 «Запаси» малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) визначаються за єдиним критерієм – строком служби, який в даному випадку вважається не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він не перевищує один рік До них відносяться: інструменти і приладдя, господарський інвентар Спеціальне оснащення, спеціальний одяг та взуття тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

  В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління, запровадження органів контролю Разом із тим виникло поняття аудиту, як механізму отримання незалежної думки щодо господарської діяльності тої чи іншої фірми
 • Тип: Реферат

  Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

  Облікові системи (щодо конкретних правил і процедур ведення бухгалтерського обліку та складання звітності) історично формувались у країнах чи групах країн під впливом національних особливостей їх економічного й політичного розвитку Проте інтернаціоналізація господарського життя, з одного боку, та його ринкова уніфікація, з іншого, зумовили необхідність міжнародної стандартизації обліку як основи інформаційного ділового взаєморозуміння та ефективного господарювання
 • Тип: Реферат

  Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

  Це передбачає подальше дослідження проблем інтеграції обліку певної країни з міжнародними принципами, обумовленими таким поняттям, як гармонізація обліку Бухгалтерський облік визначається середовищем, в якому він функціонує
 • Тип: Реферат

  Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

  Система бухгалтерського обліку – це акумуляція та трансформація множини даних про факти господарського життя, які формують всебічну інформацію про господарсько-фінансову діяльність господарюючих суб’єктів, необхідних для прийняття ефективних економічних рішень певним колом користувачів
 • Тип: Реферат

  Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

  Будова системи бухгалтерського обліку - це не лише сукупність елементів, пов'язаних між собою, об'єднаних в єдине ціле і таких, що надають інформацію про стан та рух активів та пасивів підприємства, характер і результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику її структура залежить і від впливу зовнішніх факторів, що є множиною тих елементів системи (та їх суттєвих властивостей), які не виступають частинами системи обліку, але зміни будь-якого з яких можуть спричинити зміни в стані системи І, звичайно, сама система може вплинути на зовнішнє середовище, тобто на інші системи Все це і приз
 • Тип: Отчет по практике

  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

  Метою даної виробничої практики є ознайомлення із специфікою ведення бухгалтерського обліку на СП "Київ – Захід" і описати її особливості при відображенні різного роду господарських операцій, які відбуваються протягом господарської діяльності підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

  В теорії бухгалтерського обліку значне місце займають питання суті обліку та його ролі в суспільстві Ці питання мають актуальне значення для визначення перспектив наукового пошуку в галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, створення такої моделі облікового процесу, яка б в найбільшій мірі відповідала об'єктивній реальності, була простою і зрозумілою для тих, хто обирає професію бухгалтера
 • Тип: Отчет по практике

  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

  Актуальність практики полягає в тому щоб дослідити всі тонкощі обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно» На нашу думку, обране підприємство є важливою галуззю народного господарства, оскільки виготовляє борошно, з якого потім інші підприємства виготовляють хлібобулочні вироби – найважливіший і найпоживніший продукт харчування
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... 330