Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 148, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Дипломная работа

  Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

  Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його предметами праці (виробничими запасами) - сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції Відмітною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг) Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення Матеріальні затрати становлять 57-68% собівартості продукції
 • Тип: Дипломная работа

  Облік та аудит

  Між тим економічні, законодавчі та теоретичні передумови розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні посилюють необхідність теоретичних обґрунтувань і практичних розробок проблем формування фінансових результатів діяльності підприємств
 • Тип: Контрольная работа

  Облік та аудит за міжнародними стандартами

  Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності Вона складається як для потреб менеджменту, так і для зовнішніх користувачів Як уже зазначалося, основною метою складання фінансових звітів є надання користувачам для прийняття економічних рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки банку
 • Тип: Книга

  Облік та аудиту комерційних банках

  5 5 Правила виконання та обліку НБУ операцій за кореспондентським рахунком комерційного банку при наявності ухвали судів України щодо арешту грошових коштів, а також безспірне списання коштів …………………………………… 67
 • Тип: Курсовая работа

  Облік та контроль розрахунків за виплатами на соціальні заходи в ДП НДГ "Україна" ЖНАЕУ Черняхівського району Житомирської області

  Актуальність теми дослідження Особливого значення в період становлення економіки України надається системі соціального захисту населення Питання соціального забезпечення насамперед вирішує система соціального страхування як система підтримки незахищених верств населення з боку держави
 • Тип: Дипломная работа

  Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

  Ціль роботи – використовуючи отримані раніше теоретичні знання у галузі низки спеціалізованих економічних дисциплін (Бухгалтерський облік, Аналіз господарської діяльності, Контроль та Ревізія, Аудит, Економіка підприємства, Мікроекономіка, Статистика та інші) відбити в дипломній роботі фінансові результати, як об'єкт бухгалтерського обліку, вивчити організацію бухгалтерського обліку фінансових на підприємстві, зробити загальний аналіз техніко-економічних показників та детальний аналіз фінансових результатів підприємства, відобразити методику та практику проведення аудиту на підприємстві
 • Тип: Реферат

  Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

  На мою думку, тема даного реферату: «Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу» на сьогоднішній день є досить актуальною, оскільки, для здійснення господарської діяльності, підприємства всіх форм власності та галузей економіки використовують цілий ряд ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових, які діють в тісному взаємозв’язку, адже без достатньої кількості фінансових ресурсів неможливий вплив трудових ресурсів на матеріальні, що в кінцевому результаті дає новий продукт (товар) розвитку господарюючого суб’єкта В сукупності ресурсів підприємства вагома частка належить матеріальним
 • Тип: Учебное пособие

  Облік у закордонних країнах

  Конспект лекцій «Облік у закордонних країнах» коротко знайомить читачів з теоретичними основами організації обліку в західних компаніях Особлива увага приділяється проблемним питанням закордонного обліку з метою адаптації до умов України
 • Тип: Реферат

  Облік участі у виставках

  Перше, що спадає на думку при слові “виставка”, особливо читачам, які застали епоху “розвиненого соціалізму”, - це ВДНГ Місце, де радянським громадянам демонструвалися досягнення народного господарства У наш час значення цього слова дещо змінилося і сприймається по-іншому Багато підприємств з метою просування своєї продукції або послуг стараються максимально часто брати участь у подібних заходах, щоб привернути до себе увагу потенційних споживачів Тож участь у виставках до певної міри перегукується з рекламою
 • Тип: Контрольная работа

  Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

  Бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахункові відносини, не обчислюється собівартість послуг, які надаються у більшості випадків безкоштовно Бюджетні
 • Тип: Реферат

  Облік формування доходів

  На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського підприємства в період формування ринкових відносин перед агропромисловим комплексом України поставленні завдання − досягти сталого зростання сільськогосподарського виробництва, надійно
 • Тип: Отчет по практике

  Облік, аналіз й аудит господарської діяльності ТзОВ "Гербор-холдінг"

  Меблева фабрика «Гербор-холдінг» по праву займає одне із провідних місць серед виробників високоякісних корпусних меблів і на сьогоднішній день отримала довіру сотень оптових покупців як на території України, так і далеко за її межами Турбота про здоров'я покупців, що виявили довіру, придбавши продукцію виробництва «Гербор-холдінг» - це головний пріоритет у діяльності цієї організації Тому всі матеріали, що використані в технологічному процесі, екологічно чисті й нешкідливі для здоров'я людини, і саме завдяки цьому продукція торгівельної марки «Гербор» цілком сертифікована й відповідає загаль
 • Тип: Реферат

  Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

  За цих умов велике значення для підприємств має забезпечення їх конкурентоспроможності, що вимагає нових підходів до поведінки на споживчому ринку, підвищення рівня взаємовідносин з постачальниками товарів та споживачами, організації господарської діяльності, управління підприємствами тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Облікові регістри

  Ведення обліку завжди передбачає, що дані будь-якої господарської операції, відображені у відповідних документах, після їх належної перевірки мають бути записані в облікові регістри Облікові регістри призначено для відображення, накопичення та зберігання облікових даних, вони представлені у вигляді спеціальних таблиць, які призначені для відображення документально оформлених господарських операцій в системі рахунків, накопичення та зберігання облікової інформації
 • Тип: Реферат

  Облікова політика

  Побудова та функціонування бухгалтерського обліку на кожному підприємстві здійснюється на підставі нормативно-правових документів, розроблених органами, на які покладається керівництво обліком Це забезпечує порівнянність облікової та звітної інформації, її єдність не лише за формою, а й за змістом Перехід до ринкової економіки, демократизація суспільства потребують і відповідних суттєвих змін в обліку, його наближення до реального економічного середовища, до вимог міжнародних стандартів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 330