Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 147, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Облік розрахунків векселями

  Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем.
 • Тип: Контрольная работа

  Облік розрахунків з оплати праці

  Для обліку розрахунків в оплати праці призначений рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці", по якому в програмі передбачене ведення аналітичного обліку по співробітниках організації (субконто виду "Сотрудники")
 • Тип: Курсовая работа

  Облік розрахунків з органами соціального страхування

  Актуальність даної роботи полягає в необхідності удосконалення обліку розрахунків з органами соціального страхування для чого важливо правильно організувати облік витрат на підприємстві, побудувати систему аналізу виробничих показників та ефективний пошук резервів поліпшення результатів діяльності Це і обумовило вибір теми роботи
 • Тип: Контрольная работа

  Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

  Україні функціонують близько 40 тисяч установ та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей, які впливають на методику та організацію бухгалтерського обліку
 • Тип: Дипломная работа

  Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"

  Актуальність обраної теми полягає у тому, що ефективність функціонування та соціального розвитку субєкта господарювання (трудових колективів) забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких на базовому підприємстві є оплата праці, виплата відпускних, нарахування лікарняних, утримання аліментів різних категорій персоналу та видача готівки під звіт деяким категоріям персоналу, а також утримання за ініциативою підприємства
 • Тип: Реферат

  Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками

  На сьогоднішній день існує чимало підприємств, діяльність яких можлива тільки завдяки зобов’язанням за розрахунками з постачальниками Тобто практично не маючи власного капіталу, підприємство бере в кредит товар (тобто під реалізацію) і отримує значні прибутки не ризикуючи при цьому власним капіталом Зобов’язання підприємства за розрахунками з постачальниками та підрядчиками займають дуже важливе місце в системі управління діяльністю підприємства Це аргументується тим, що приймаючи управлінські рішення щодо тактичних чи стратегічних планів підприємства, керівник в першу чергу робить аналіз чи
 • Тип: Курсовая работа

  Облік розрахунків з різними дебіторами

  Докорінна перебудова економічних відносин в агропромисловому комплексі на сучасному етапі потребує раціональної організації бухгалтерського обліку та підвищення його ролі в управлінні господарською діяльністю Це дозволяє не тільки виявляти приховані резерви, викривати порушення режиму економії, паливної та фінансової дисципліни, але й попереджувати та вчасно усувати можливі витрати та необґрунтовані витрати Бухгалтерський облік створює передумови до максимального використання виявлених резерві, соціального та економічного витрачання виявлених резервів, цільового та економного витрачання кошті
 • Тип: Дипломная работа

  Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

  Актуальність теми Наявність капіталу є умовою створення та розвитку бізнесу Підприємство, що відокремлено від інших здійснює господарську діяльність, повинно володіти капіталом Структура і динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства Структурна перебудова промисловості, відкриття внутрішнього вітчизняного ринку для зарубіжних товаровиробників впливають на структуру власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм Важливе місце у стратегії підприємства займають формування, використання і управління власним капіталом Введення в
 • Тип: Курсовая работа

  Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

  В умовах, коли Україна переходить до ринкових відносин, особливе значення має набуття професійних знань, навичок та вміння працівниками, зайнятими в найрізноманітніших сферах економіки та управління, в пошуках вірних и обгрунтованих управлінських підходів та рішень з метою підвищення ефективності роботи підприємств, об’єднань та інших господарських структур Для нормального функціонування будь-якої структури в умовах ринкової економіки конче необхідно, щоб її учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об‘єктивную інформацію про його майно, грошовий та фінансовий стан, результати работи (прибу
 • Тип: Курсовая работа

  Облік собівартості продукції на підприємстві

  В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою
 • Тип: Курсовая работа

  Облік собівартості продукції рослинництва

  Виробництво зерна має вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського господарства Зернове господарство є основою сільськогосподарського виробництва, а рівень його розвитку - одним з найважливіших показників стану економіки країни, який безпосередньо впливає на матеріальний добробут населення
 • Тип: Курсовая работа

  Облік створення підприємства

  Структура курсової роботи складається з 14 розділів, які складаються з теоретичниго опису поетапного проходження усіх необхідних інстанцій щодо правильного оформлення та реєстрації нового підприємства відповідно до встановлених норм діючого законодавства України
 • Тип: Курсовая работа

  Облік створення та здійснення господарської діяльності товариства з додатковою відповідальністю

  Бухгалтерський облік - це мова бізнесу Якщо бізнес здійснюється у рамках окремо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовуються для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прий
 • Тип: Курсовая работа

  Облік та амортизація необоротних активів

  На сучасному етапі розвитку продуктивних сил основні засоби (необоротні активи) , як і раніше, залишаються чи не найголовнішим фактором виробництва Від рівня технічної озброєності залежать і якість продукції, і продуктивність праці, і навіть показники рентабельності Сьогодні будь-яке виробниче підприємство використовує досить широку номенклатуру основних засобів Розвиток основних засобів як знарядь праці, засобів виробництва, призвів до необхідності класифікації їх за спільними ознаками Основні засоби вимагають чіткого і точного обліку, причому відображаються вони не лише у бухгалтерських реє
 • Тип: Курсовая работа

  Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

  Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевого самоврядування Реалізація законодавчо закріпленого права кожної територіальної громади на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... 330