Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 146, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Лабораторная работа

  Облік операцій основних господарських процесів

  Господарський облік-це облік господарства, господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо
 • Тип: Контрольная работа

  Облік основних засобів

  Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його предметами праці (виробничими запасами) - сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції Відмітною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг) Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення
 • Тип: Курсовая работа

  Облік основних засобів

  Невід'ємною частиною господарських засобів підприємства є основні засоби Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах
 • Тип: Курсовая работа

  Облік основних засобів

  Ринкові відносини обумовлюють об'єктивну необхідність підвищення ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством Для прийняття оперативних і тактичних рішень по управлінню підприємством в умовах постійно мінливої ринкової кон'юнктури і конкуренції товаровиробників необхідна своєчасна достовірна й аналітична інформація
 • Тип: Курсовая работа

  Облік основних засобів

  Перехід України до ринкових відносин різко дестабілізував внутрішнє і зовнішнє середовище підприємств, що вимагає корінного поліпшення системи обліку В сучасних умовах добре організований облік – це гнучкий комплекс господарських дій, що постійно змінюється і вдосконалюється Він представляє собою економіко-правові та фінансові аспекти життя і діяльності всіх підприємницьких структур Перебудова бухгалтерського обліку ведеться в напрямку наближення до міжнародних стандартів Формування ринкових відносин сприяє виникненню нових підходів до бухгалтерського обліку, подальшому удосконаленню їх в ціл
 • Тип: Курсовая работа

  Облік основних засобів підприємства

  Нажаль в нашому економічному житті багато незрозумілого і ми не завжди можемо дати чітку відповідь на досить просте і природнє запитання: про них чують, але не прислуховуються, про них говорять, але не аналізують, про них думають, але не прогнозують, і, як наслідок, їх не вирішують
 • Тип: Реферат

  Облік основних засобів та руху грошових коштів

  Питання обліку основних засобів регулює МСБО 16 "Основні засоби", а методи нарахування амортизації — МСБО 4 "Облік амортизації" У первісну вартість основних засобів входять усі необхідні витрати, пов'язані з доставкою, монтажем і запуском в експлуатацію, тобто ціна придбання плюс витрати на перевезення, страхування (якщо здійснюється перевезення), монтаж і інші необхідні витрати
 • Тип: Контрольная работа

  Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

  Реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
 • Тип: Курсовая работа

  Облік основних фондів і шляхи поліпшення їх використання

  В усіх галузях народного господарства йде технічне оснащення, ростуть основні фонди Найбільш раціональне їхнє використання має винятково важливе значення для виконання виробничих програм по виробництву продукції (виконанню робіт, послуг)
 • Тип: Курсовая работа

  Облік поточних зобов’язань

  Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний зміст Як юридична категорія господарське зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом В силу цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду - сплату грошей, зустрічні послуги тощо
 • Тип: Дипломная работа

  Облік праці та її оплати

  Надзвичайною подією кінця 20 століття та початку нового тисячоліття є розпад радянської імперії та створення суверенної і незалежної Української держави, що кардинально змінило її політичний устрій та економічний розвиток
 • Тип: Реферат

  Облік праці та її оплати

  В умовах ринкової економіки, завдяки специфічним властивостям заробітна плата відіграє значну роль у розвитку всіх галузей народного господарства Основним її функціональним призначенням є стимулювання продуктивності праці, відтворення робочої сили та вирішення соціальних потреб суспільства Ми поділяємо думку деяких економістів про те, що в усьому світі ще не знайдено більш універсальнішого засобу залучення людей до праці, ніж заробітна плата
 • Тип: Контрольная работа

  Облік процесу постачання на підприємствах

  Сьогодні загальний характер багатьох норм Правил (стандартів) [5; 11] дає бухгалтерам широке поле професійної творчості та спонукає до самостійного прийняття важливих рішень з облікових проблем Стандарти надають свободу вибору відповідних методів обліку, у зв'язку з чим бухгалтерські записи часто залежать від обраного методу Вони описують проводки за кожним можливим методом, надають рекомендації щодо вибору найбільш вдалого методу для підприємств залежно рід специфіки їх діяльності А бухгалтер обирає потрібні йому проводки відповідно до облікової політики Сьогодні він сам вирішує питання стос
 • Тип: Курсовая работа

  Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями на підприємствах газопостачання

  Сьогодні взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а також ними і населенням мають характер грошових розрахунків Ці взаємовідносини ґрунтуються на використання грошей у їх функції – засіб обігу і засіб платежу
 • Тип: Курсовая работа

  Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

  Реалізованою продукцією підприємства вважається продукція (товари, роботи, послуги), за яку покупцеві (замовникові) пред'явлені розрахункові документи Пред'явленими розрахунковими документами (покупцеві, замовникові) вважаються документи з моменту подачі їх до установи банку (за умови здійснення розрахункових операцій через установи банків), або передачі їх покупцеві (замовникові) відповідно до умов, передбачених договором (контрактом), тобто без участі установ банків
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 330