Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 145, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Контрольная работа

  Облік касових та банківських операцій

  Для обліку наявності і руху наявних коштів у типовій конфігурації використовуються субрахунки 301 "Каса в національній валюті" і 302 "Каса в іноземній валюті" В Плані рахунків конфігурації для субрахунку 302 встановлена ознака ведення валютного обліку
 • Тип: Курсовая работа

  Облік коштів на поточному рахунку в іноземній валюті

  Досвід становлення України як незалежної держави свідчить про те, що стан її економіки та позиції на світовій арені значною мірою залежать від структури, динаміки і ефективності зовнішньоекономічних відносин та торгівлі
 • Тип: Реферат

  Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

  Кредити в іноземній валюті суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть застосовувати для розрахунків як з резидентами, так і з нерезидентами на території України Але на території України єдиним законним засобом платежу є гривня (ст З Декрету КМУ від 19 02 93 р “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” №15-93, зі змінами), тому іноземна валюта, яка надходить в якості кредитів для розрахунків між резидентами, підлягає продажу на Міжбанківській валютній біржі
 • Тип: Реферат

  Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

  На кожному підприємстві є значна кількість малоцінних засобів праці, які відносяться до швидкозношуваних предметів За економічним призначенням вони аналогічні до основних засобів праці, але обліковуються окремо Це зроблено з метою спрощення планування та обліку, а також вирішення ряду фінансових питань
 • Тип: Курсовая работа

  Облік матеріальних запасів

  Матеріальні запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан Матеріальні запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу
 • Тип: Курсовая работа

  Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

  Необхідність ефективного управління підприємством на основі даних бухгалтерського обліку зумовлює потребу в складанні фінансової звітності Показники, відображені в фінансовій звітності та порядок їх заповнення, залежать від інтересів користувачів фінансової звітності Процес інтеграції української економічної системи в європейську і світову спільноту висуває вимогу однотипності звітних форм і стандартів бухгалтерського обліку для всіх країн Враховуючи це, П(С)БО, діючими в Україні, встановлені такі звітні форми: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про влас
 • Тип: Курсовая работа

  Облік надзвичайних подій

  Ефективний розвиток та економічне зростання підприємств України значною мірою пов’язані з вдосконаленням форм і методів бухгалтерського обліку У системі управлінського і фінансового обліку діяльності господарюючих суб’єктів важливе місце посідає облік надзвичайних доходів і витрат Дані категорії є новими для господарської практики України, а тому не до кінця розробленими в теоретичному аспекті
 • Тип: Курсовая работа

  Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

  Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту Участь працюючих в частці знов створеному матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці
 • Тип: Дипломная работа

  Облік нематеріальних активів

  Але повсякденне використання комп’ютерних програм, інтелектуальної праці (власності), розвиток науки і техніки зумовлюють потребу правового оформлення та відображення в бухгалтерському обліку цих процесів
 • Тип: Курсовая работа

  Облік нематеріальних активів

  Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів — нематеріальних активів Дана категорія певною мірою є новою для господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському обліку пра
 • Тип: Реферат

  Облік нематеріальних активів

  Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аудиту Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики
 • Тип: Реферат

  Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

  Жодне підприємство не обходиться без використання у виробничій діяльності різних об'єктів нематеріальних активів, наявність яких забезпечує розвиток господарюючого суб'єкта На сучасному етапі становлення ринкових відносин методика і принцип обліку нематеріальних активів обговорюються і виступають об'єктом пильної уваги економістів не тільки в Україні, але і у всьому світі Розробка методики і правил обліку нематеріальних активів ведеться як на рівні окремих країн, так і міжнародних організацій
 • Тип: Контрольная работа

  Облік неопераційних витрат на підприємстві

  Під витратами згідно П(С)БО розуміють зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)
 • Тип: Реферат

  Облік операцій дарування

  Безумовно, діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку Проте і безоплатна передача товарів, основних фондів чи коштів може мати місце в господарській діяльності Розглянемо детально, як відображати такі операції в обліку дарувальника і обдарованого *
 • Тип: Реферат

  Облік операцій з давальницькою сировиною

  Операції з давальницькою сировиною, що здійснюються за межами України, регулюються Законом України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" і мають більш складну схему бухгалтерського обліку, ніж подібні операції в межах України
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 330