Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 144, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Реферат

  Облік депозитних та інших зобов'язань банку

  Вивчаючи зобов'язання банку, необхідно згадати відмінності в тлумаченні термінів «власний капітал» та «зобов'язання» як основних елементів фінансового звіту «Баланс», які ми розглядали в першому розділі Зобов'язання розкривають відносини банку з постачальниками фінансових ресурсів Джерелами постачання ресурсів для банку, крім власного капіталу, можуть бути:
 • Тип: Реферат

  Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

  У закордонній обліковій термінології поняття «довгострокові активи» (long-lived assets) позначається різними термінами, зокрема необоротними активами (fixed assets), операційними активами (operational assets), позаоборотними активами У більшості країн довгострокові активи містять основні засоби та нематеріальні активи
 • Тип: Курсовая работа

  Облік доходів від операційної діяльності підприємства та шляхи їх удосконалення на ТОВ "Золотий колос"

  Проведена економічна реформа і перехід до ринкових механізмів функціонування економіки України, органічне включення її в процеси світового господарювання вимагають корінного перегляду всієї сукупності економічних важелів, що використовуються системою управління підприємством Перехід від переважно прямих адміністративних методів впливу до непрямих, заснованих на ринкових механізмах і взаємозв’язках, має потребу в заглибленому теоретичному осмисленні широкого кола мікро- і макроекономічних проблем, включаючи мотиваційний аспект господарської діяльності економічних суб’єктів, об’єктивні закономі
 • Тип: Курсовая работа

  Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

  В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку і економічного аналізу господарської діяльності підприємства всіх форм власності як складової частини системи економічної інформації і управління
 • Тип: Курсовая работа

  Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

  Актуальність теми В наш час не має жодної організації чи підприємства, яке б не ставило на меті досягнути максимального прибутку і отримати дохід від своєї діяльності Кожне підприємство створює всі можливі умови для економічно вигідної роботи, з метою отримати більший дохід і зменшити витрати
 • Тип: Курсовая работа

  Облік доходів від фінасових операцій

  Актуальність теми курсової роботи Основною місією ефективної фінансової діяльності є одержання власниками максимальної економічної вигоди в результаті функціонування підприємства Реалізації цієї місії сприяють одержання приросту рентабельності власного капіталу, підтримання належного рівня платоспроможності (ліквідності) як на поточну дату, так і на перспективу, забезпечення розширеного відтворення внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Облік доходів підприємств

  Основою існування й розвитку суспільства є діяльність із виробництва необхідних матеріальних благ і надання послуг Таку регулярну діяльність на постійній основі, що передбачає одержання доходу в грошовій, матеріальній або інших формах, називають господарською діяльністю
 • Тип: Курсовая работа

  Облік загальновиробничих витрат

  Використані джерела інформації: фінансова звітність, дані річних звітів підприємства за 2002-2004р р , первинні і облікові дані бухгалтерського обліку, фінансового і податкового обліку, законодавчі і нормативні акти
 • Тип: Курсовая работа

  Облік запасів

  Актуальність темі „Облік запасів” обумовлено тим, що підприємства й фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, повинні знати порядок оформлення руху запасів, порядок формування собівартості виробленої продукції, методи оцінки запасів при вибутті за для результативності своєї діяльності та оптимізації використання власних запасів
 • Тип: Курсовая работа

  Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

  Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності Однією із складових загальної ефективності підприємства є ефективне управління запасами Стан формування та використання товарних запасів є визначальним для забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства Склад та структура запасів обумовлюють можливості підприємства з організації торгово-технологічного процесу, здійснення певної цінової, асортиментної політики
 • Тип: Курсовая работа

  Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

  Запаси є однією з основних складових собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг тощо Від того, наскільки правильно буде організований їх облік, залежить точність визначення прибутку підприємства і, що не менш важливо, збереження самих запасів
 • Тип: Реферат

  Облік зносу та амортизації основних засобів

  Реформи у системі бухгалтерського обліку, що почалися ще у 1997р заснували податковий облік Він, у свою чергу, суттєво вплинув і на бухгалтерський облік основних засобів При цьому бухгалтерський облік основних засобів та порядок нарахування амортизації опинився у ролі “потерпілого” Намагаючись з’єднати облік бухгалтерський та податковий, законодавці принесли у “жертву” економічну сутність більшості операцій з основними засобами Результати такого об’єднання привели до того, що при продажу об’єктів основних засобів, як правило, був відсутній фінансовий результат, нарахування амортизації робилос
 • Тип: Контрольная работа

  Облік зобов'язань із пенсійних виплат

  В системі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) підприємець є відповідальним за виплату заробітної плати працівникам і службовцям Облік утримань за МСФЗ майже співпадає з українською системою Єдине, що слід зазначити, це те, що за українським обліком ми можемо чітко прослідкувати по кожному особовому рахунку нарахування на заробітну плату і всі утримання з неї, а у випадку МСФЗ - тільки суму, що належить до виплати Український варіант обліку відрізняється більшою повнотою, аналітичністю та забезпечує тотожність аналітичного обліку з даними синтетичного
 • Тип: Контрольная работа

  Облік зовнішньоекономічної діяльності

  Визнати необхідність державного регулювання ЗЕД в умовах ринкової економіки ще недостатньо Масштаби і ефективність зовнішньоекономічної діяльності істотно залежить від організації її регулювання і управління, як на рівні держави (регіону), так і на рівні підприємства
 • Тип: Контрольная работа

  Облік зовнішньоекономічної діяльності

  Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 р N 327/95-ВР Імпортні операції на умовах давальницької сировини регулює стаття 5 Закону України
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... 330