Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 143, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Облік виробничих запасів та ефективність їх використання на підприємстві

  Запаси промислових підприємств становлять значну частку в активах балансу, тому від їх правильної оцінки та обліку залежать показники фінансового стану, на підставі яких приймаються управлінські рішення
 • Тип: Реферат

  Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

  Облік запасів на підприємствах, в організаціях та в інших юридичних осіб всіх форм власності (крім бюджетних установ) з 01 01 2000 року регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №9 "Запаси", затвердженим наказом Мінфіну від 20 10 99 р №246 і зареєстрованим у Мін'юсті 02 11 99 р за №751/4044
 • Тип: Реферат

  Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв

  До основного виробництва в сільському господарстві слід також віднести переробні виробництва, які виробляють промислову продукцію (цеглу, черепицю, пиломатеріали, продукцію переробки сільськогосподарської сировини, забою худоби і птиці тощо)
 • Тип: Курсовая работа

  Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

  Проведення економічних реформ в Україні пов’язане з вирішенням проблеми удосконалення системи управління сільськогосподарським розвитком Одним із глобальних завдань, гострота якого зростає, є вирішення продовольчої проблеми, зокрема, в частині розвитку переробного виробництва Забезпечення стійкого ефективного розвитку цього комплексу вимагає нових, більш досконалих методів і форм його регулювання
 • Тип: Учебное пособие

  Облік витрат за видами діяльності

  Облік витрат, виконаних робіт і послуг ведуть на субрахунку 234 «Допоміжні виробництва» По дебету субрахунку відображають як прямі витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням робіт і наданням послуг, так і непрямі, пов'язані з організацією і управлінням допоміжними виробництвами По кредиту рахунка відображають вартість продукції, виробів, виконаних робіт і наданих послуг
 • Тип: Реферат

  Облік витрат на оплату праці

  Витрати виробництва – це витрати живої і опредметненої праці підприємств (об`єднань) на виробництво й збут продукції В практиці планування і обліку для характеристики витрат виробництва використовують термін “витрати на виробництво”, на випущену продукцію вони виражаються в її собівартості
 • Тип: Курсовая работа

  Облік витрат на підприємстві

  В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою
 • Тип: Реферат

  Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

  Останні роки характерні для української економіки пошуком способів інтеграції у світове господарство Для швидшої адаптації до ринкових умов основні наголоси ставляться на макроекономічні важелі і механізми Безсумнівним є те, що всі зусилля направлені на стабілізацію економічного розвитку виявляться марними, якщо окремі підприємства через відсутність ефективних мікроекономічних механізмів будуть недієздатними в сучасних умовах господарювання І це закономірно стосується як аграрних підприємств загалом, так і рибницьких господарств внутрішніх водойм України зокрема
 • Тип: Курсовая работа

  Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

  Становище, яке зараз має місце в нашій державі вимагає вирішення багатьох питань, які виникають в економіці Це стосується як промисловості, так і сільського господарства Але якщо промисловий сектор хоч якимось чином здатен на сьогоднішній день відобразити свою діяльність і витрати природних ресурсів, то агропромисловість – це хворе місце України
 • Тип: Курсовая работа

  Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

  Використані джерела інформації: фінансова звітність, дані річних звітів підприємства за 2002-2004р.р., первинні і облікові дані бухгалтерського обліку, фінансового і податкового обліку, законодавчі і нормативні акти.
 • Тип: Дипломная работа

  Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

  Бакалаврська робота виконана на тему «Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства «Індустрія Клімату» Метою роботи є вивчення, детальний розгляд і дослідження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо ведення обліку готівкових та касових операцій
 • Тип: Контрольная работа

  Облік готової продукції

  У Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р № 996-ХІV даються визначення: «бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передання інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень»; «внутрішньогосподарський облік – це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства в процесі управління підприємством» [3, с 3] Поділ обліку на фінансовий і управлінський зумовлений відмінностями в цілях і завданнях надання інформ
 • Тип: Реферат

  Облік готової продукції

  Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності підприємств України Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та аудит, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу Ринкові відносини, які склалися, об’єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, наблизив його максимально до міжнародних стандартів Управління підприємством - складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику Дбаю
 • Тип: Курсовая работа

  Облік готової продукції та її реалізації

  5 Документальне оформлення відпуску готової продукції покупцям Аналітичний облік реалізації готової продукції Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції Облік податків на реалізовану продукцію
 • Тип: Реферат

  Облік грошових коштів

  Відповідно до статті 3 пункту 2 «Закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, що ведеться підприємством За даними бухгалтерського обліку формується вся звітність (фінансова, статистична, податкова й інші) Метою ведення бухгалтерського обліку (стаття 3 пункт 1) представлення користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух коштів підприємства
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 330