Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 141, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Обеспечение сохранности архивных документов

  Актуальность темы Документы являются информационной основой деятельности организации, поскольку именно в них сосредоточено более 80% ее информационных ресурсов При архивном хранении документов они в той или иной мере подвергаются воздействию различных факторов, которые вызывают необратимое изменение свойств материалов – старение Массовым разрушением документов, находящихся на длительном хранении обусловлена актуальность проблемы обеспечения сохранности и консервации фондов В Российской национальной библиотеке около 25% книг требует консервации Аналогичная ситуация наблюдается в других библиот
 • Тип: Реферат

  Обеспечение сохранности документной информации. Документооборот предприятия

  Документы закрепляют производственные отношения, как внутри предприятия, так и с другими организациями и нередко служат письменным доказательством при возникновении имущественных, трудовых и иных споров, рассматриваемых гражданскими,
 • Тип: Контрольная работа

  Обеспеченность и эффективность использования основных производственных фондов ОАО "Лугансктепловоз"

  Основные средства - это материальные активы, которые предприятие содержит в целях использования их в процессе производства или поставки товаров, оказания услуг, сдачи в аренду другим лицам или для осуществления административных и социально-культурных функций, ожидаемый срок полезного использования которых более одного года
 • Тип: Реферат

  Обзор регионального рынка бухгалтерских программ

  В неавтоматизированной системе ведения бухгалтерского учета обработка данных о хозяйственных операциях легко прослеживается и обычно сопровождается документами на бумажном носителе информации - распоряжениями, поручениями, счетами
 • Тип: Дипломная работа

  Облiк виробничих витрат на пiдприємствах плодоовочеконсервної промисловостi

  Радикальні ринкові перетворення в економіці України вимагають змін в усіх сферах господарювання та функціях управління виробничими процесами При подальшому формуванні ринкового середовища, планомірному курсі на удосконалення бухгалтерського обліку і його системи в цілому головною умовою зростання виробничого та експортного потенціалу харчової промисловості України, зокрема плодоовоче-консервних підприємств, є перехід до нової системи управління виробництвом, інтеграція методів управління в єдину систему управлінського обліку, основою якого є формування інформації про витрати підприємства і со
 • Тип: Реферат

  Облік і аналіз фінансових результатів

  Питання автоматизації обліку фінансових результатів та використання прибутку свідчать про розуміння студента автоматизованого бухгалтерського обліку Впровадженна автоматизація бухгалтерського і управлінського обліку підприємства, але дещо подано скорочено
 • Тип: Дипломная работа

  Облік і аудит кредитів банку

  З економічного погляду кредит – це форма позичкового капіталу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення та обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує [6; 18]
 • Тип: Контрольная работа

  Облік і аудит нематеріальних активів

  Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам До монетарних активів належать грошові кошти, їх еквіваленти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій, визначеній сумі грошей Решта активів вважаються немонетарними (запаси, будівлі, устаткування) Особливістю, яка відрізняє нематеріальний актив від
 • Тип: Дипломная работа

  Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

  В умовах ринкових відносин залізничний транспорт залишається важливою для економіки країни галуззю Масивність перевезень, їх відносно низька собівартість, мала енергоємність, висока регулярність і швидкість доставки вантажів та пасажирів, забезпечення своєчасного зв’язку між регіонами і СНД та інші фактори вимагають пристальної уваги до роботи транспорту особливо в сучасних умовах господарювання Треба створити умови для підвищення якості й надійності роботи залізничних доріг в інтересах вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення
 • Тип: Реферат

  Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

  Захист відбудеться “22” лютого 2008 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 006 06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд 203
 • Тип: Курсовая работа

  Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

  Проведення в Україні економічної реформи, спрямованої на застосування ринкових принципів регулювання господарської діяльності, не могло не відновити в господарській і цивільно-правовій практиці правових інститутів, притаманних ринковій економіці, зокрема інституту - розрахунків Цей інститут існував у дореволюційний час і досяг значної досконалості у багатьох зарубіжних країнах
 • Тип: Курсовая работа

  Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

  Облік необоротних активів – це важливе та актуальне питання в бухгалтерському обліку Вивчення цього питання дає змогу краще прослідкувати господарські процеси, які відбуваються на підприємствах Актуальність гармонізації у сфері бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів зростає у зв’язку з розширенням Європейського Союзу, яке відкриває нові перспективи для партнерства, економічної інтеграції та співробітництва
 • Тип: Курсовая работа

  Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

  У першому розділі потрібно навести організаційно – правова характеристику підприємництва відповідно до статуту і засновницьких документів, дозволів на здійснення діяльності Визначити вплив структури підприємства на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності Розглянути облікову політику, спосіб обробки інформації, форма організації обліку
 • Тип: Реферат

  Облік активів

  Для здійснення виробничої діяльності сільськогосподарським підприємствам потрібні основні засоби або, інакше кажучи, засоби праці Від предметів праці вони відрізняються тим, що беруть участь у виробництві протягом кількох років, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні властивості Засоби праці зношуються поступово, а отже, переносять свою вартість на виробництво продукції частинами
 • Тип: Контрольная работа

  Облік активів та зобов'язань

  орічну залишкову вартість Розв’язок Амортизація = (15000 – 3000) / 15 = 800 грн – суму ароматизаційних відрахувань Рік Сума ароматизаційних відрахувань Нагромадження амортизації Балансова вартість (БВ) 1 800 800 14200 2 800 800 13400 3 800 800 12600 4 800 800 11800 5 800 800 11000 6 800 800 10200 7
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 330