Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 130, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Место и центр затрат, критерии их образования, методы группировки издержек

  Колоссальные размеры и многоотраслевой характер современных корпораций – сложных многоуровневых финансово-промышленных групп – создают в условиях динамичного рынка серьезные препятствия на пути к их дальнейшему развитию Ключ к успеху – в новых подходах к внутрифирменному управлению Составной частью новой, децентрализованной системы управления являются приемы и методы управленческого учета, позволяющие измерять и контролировать результаты деятельности внутренних структурных единиц
 • Тип: Реферат

  Мета та функції контролінгу

  Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості українських підприємств є низький рівень менеджменту Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва довели багатьох суб’єктів господарювання до межі банкрутства Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах системи контролінгу
 • Тип: Реферат

  Метод бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса

  На основании ФЗ "О бухгалтерском учете" объектом бухгалтерского учета является имущество организации, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организацией в процессе их деятельности
 • Тип: Курсовая работа

  Метод бухгалтерского учета и его составляющие

  Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период, полученный из данных бухгалтерского и других видов учета.
 • Тип: Контрольная работа

  Метод и основные приемы методики экономического анализа

  Под методом экономического анализа понимается диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии Характерными особенностями метода экономического анализа являются:
 • Тип: Курсовая работа

  Методи калькулювання витрат

  Будь-яка організація, яка займається підприємницькою діяльністю, тим чи іншим чином планує які саме витрати необхідно понести для отримання бажаного результату своєї діяльності Саме тому калькуляція є логічним продовженням планування
 • Тип: Реферат

  Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

  До складу будівельної галузі входять групи підприємств і окремі підприємства: будівельні, монтажні та інші підрядні й субпідрядні організації та фірми, які виконують загальнобудівельні, спеціальні, монтажні, пусконалагоджувальні та ремонтно-будівельні роботи
 • Тип: Курсовая работа

  Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

  Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аналізу Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики
 • Тип: Курсовая работа

  Методика і техніка складання фінансової звітності

  Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та
 • Тип: Курсовая работа

  Методика анализа "затраты – объем выпуска – прибыль"

  Известно, что целью деятельности предприятия в современной экономике является получение прибыли Именно при этом условии фирма может стабильно существовать и обеспечивать себе основу для роста Стабильная прибыль фирмы проявляется в виде дивиденда на вложенный капитал, способствует привлечению новых инвесторов и, следовательно, увеличению собственного капитала фирмы Прибыль - это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности Как экономическая категория она характеризует финансовый результат деятельности предприятия Прибыль является по
 • Тип: Курсовая работа

  Методика аудита расчетов по заработной плате

  В последнее десятилетие произошли кардинальные изменения во многих сферах экономической деятельности, в том числе в системе расчетов по заработной плате Сложились новые отношения между государством, предприятием и работником по поводу организации труда: сегодня предприятия вправе выбирать системы и формы оплаты труда самостоятельно, исходя из специфики и задач, стоящих перед ними, а непосредственной юридической формой регулирования трудовых отношений между работодателем и работником теперь являются тарифные соглашения и коллективный договор
 • Тип: Курсовая работа

  Методика аудита расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость

  Налог на добавленную стоимость оказывает большое влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации и вызывает, как правило, больше всего трудностей, как при расчете, так и при проведении проверки Поэтому является, необходимым в ходе аудиторской проверки обращать особое внимание на правильность исчисления и уплаты данного налога
 • Тип: Курсовая работа

  Методика аудиторской проверки

  Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо постоянно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать тенденции их изменения в средне- и долгосрочной перспективе При этом контроль должен быть дифференцирован по отношению к различным группам клиентов, каналам сбыта, регионам и формам договорных отношений
 • Тип: Курсовая работа

  Методика аудиторской проверки кассовых операций

  Переход России к рыночным отношениям выявил необходимость создания новых экономических институтов, регулирующих взаимоотношения различных субъектов предпринимательской деятельности, и среди них одно из ведущих мест должно принадлежать институту аудиторства, главная цель которого – обеспечить контроль за достоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности [1;стр 2]
 • Тип: Реферат

  Методика аудиторской проверки налогообложения прибыли

  Экономическая оценка проверяемых хозяйственных операций в процессе аудита сопряжена со значительными трудностями Общим ее критерием является соответствие отдельных хозяйственных операций конечным целям деятельности экономического субъекта при соблюдении законодательных норм Применительно к налогообложению прибыли экономическая оценка, на наш взгляд, должна в качестве одного из своих возможных направлений предусматривать типизацию операций по формированию затрат на производство продукции (работ, услуг) с последующим моделированием и установление такой типизации для каждой модели
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 330