Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 104, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Електронна книга як вид документа

  Поняття «документ» використовується в багатьох галузях знань, його розглядають науковців такі як: Н  Н  Кушнаренко, Г  М Швецову-Водка, Ю  М  Столяров, С  Г  Кулешів та інші Воно є фундаментальним та основним в документознавстві Термін «документ» відображає ознаки реально існуючих предметів, які служать об'єктами практичної діяльності з пошуку, створення, зберігання, використання, розповсюдження документної інформації в суспільстві
 • Тип: Контрольная работа

  Етапи організації бухгалтерського обліку

  На першому, методичному, етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, на яких базуються документування, інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов'язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та звітність На цьому етапі здійснюється вибір конкретного застосування елементів методу бухгалтерського обліку:
 • Тип: Реферат

  Етика аудитора

  Термін «аудит» в перекладі з латинської означає «слухати», «слухач», тому зміст цього слова вказує на особливу довіру у взаємовідносинах з клієнтом і означає уважність, зацікавленість у справах клієнта, який звернувся до аудитора
 • Тип: Контрольная работа

  Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

  Аудитор повинен сформувати попередню думку про стан внутрішнього контролю, ступінь дотримання інструкцій, розпоряджень менеджера підприємства та облікової політики Ефективність системи внутрішнього контролю в значній мірі залежить від розміру підприємства На малих підприємствах ризик неефективності системи внутрішнього контролю значно вищий, ніж на великих Вивчення системи внутрішнього контролю під час перевірок великих підприємств обов'язкове, тому що можливості тестування операцій з боку аудитора обмежуються значним їх обсягом, а це потребує багато часу Менший контрольний ризик аудитора на
 • Тип: Контрольная работа

  Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

  t;Звіт про фінансові результати" Таблиця 1 Залишки по рахунках бухобліку на 1 червня, тис грн Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства Сума Рахунок Основні засоби по первинній вартості 355451,3 101 Знос основних засобів 167304,9 131 Нематеріальні активи 573,9 121 Знос нематеріальних
 • Тип: Реферат

  Журналы по бухучету жхо

  Развитие и становление любой науки невозможно без организованного общения, обмена мнениями, идеями, теориями Помимо прямого (живого) обсуждения на семинарах, съездах, конференциях, единственным эффективных оперативным средством обмена информацией является пресса Развитие печатных изданий, в частности журналов, тесно взаимосвязано с развитием конкретной отрасли науки и отчасти определяет темпы и качество роста
 • Тип: Курсовая работа

  Забалансовые счета

  Все хозяйственные операции, осуществляемые предприятиеми, подлежат обязательному отражению в бухгалтерском учете Однако довольно часто в процессе деятельности предприятия, организации совершают операции по приему, хранению, использованию и выбытию имущества, не принадлежащего ему, а также несут ответственность в случае невыполнения основных условий договоров, которые предусматривают исполнение определенных обязательств Учет таких операций ведется на забалансовых счетах
 • Тип: Реферат

  Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

  Стандартизація аудиторського звіту - процес надзвичайно складний Зміст цього документу залежить від конкретних обставин, результатів перевірки В зв'язку з цим форма аудиторського змісту може бути вільною, тобто не по певному правилу
 • Тип: Контрольная работа

  Загальні питання бухгалтерського балансу

  Оперативне управління господарюючим суб єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів, їх склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення.
 • Тип: Контрольная работа

  Загальне документознавство

  Документ (стаття 27 Закону України «Про інформацію») – це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві»
 • Тип: Контрольная работа

  Задания, обеспечивающие уверенность

  Настоящий Международный стандарт о заданиях, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ), предоставляет общие принципы заданий, обеспечивающих уверенность, имеющих целью предоставления высокого или среднего уровней уверенности
 • Тип: Контрольная работа

  Задачи бухгалтерского учета деятельности субъектов малого предпринимательства в системе транспорта

  В условиях рыночной экономики в период предоставления самостоятельности организациям резко возросла роль бухгалтерского учета, как уникального источника для принятия обоснованных управленческих решений в достижении цели организации Для достоверной оценки ее финансового и имущественного положения перед бухгалтерским учетом стоят задачи формирования достоверных данных для расчета показателей деятельности организации, а также обеспечения этой информацией внутренних и внешних показателей Одним из крупных разделов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организации является учет основных ср
 • Тип: Учебное пособие

  Задачи и принципы бухгалтерского учета в банках

  Задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях формулируются в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и на основании Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденных Центральным Банком Российской Федерации 26 марта 2007 г № 302-П, введенных в действие с 1 января 2008 г
 • Тип: Контрольная работа

  Задачи и функции службы документационного обеспечения управления

  С давних времен дошли до нас различные виды документов, с помощью которых мы имеем возможность узнать историю своей страны, ее героическое прошлое, особенности быта своего народа, правовые формы и этические нормы взаимоотношений между людьми
 • Тип: Реферат

  Задачи по финансам

  или доход, получаемый кредитором от заемщика за пользование денежной ссудой; p – процентная ставка, показывающая сколько д е должен заплатить заемщик за пользование 100 ед капитала в определенном периоде времени (за год); d – время, выраженное в днях 360 – число дней в году Способ 2 Время t = 80/360
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 330