Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 81, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Статья

  Основания для возрождения сельскохозяйственной потребительской кооперации совместно с участием государства

  Он требовал, "Всем наркоматам Московскому и Петроградскому советам, в недельный срок предоставить проект постановления о переводе служащих на оплату их труда с прибыли, на тантьемы с оборота, с жесточайшей карой за зевки, просчеты леность вплоть до пяти лет тюрьмы" Премию назначил 100 тысяч золотых рублей
 • Тип: Контрольная работа

  Основи агрохімії

  Азот і зольні елементи поглинаються із ґрунту діяльною поверхнею кореневої системи рослин у вигляді іонів (аніонів і катіонів) Так, азот може поглинатися у вигляді аніона й катіона (тільки бобові рослини здатні в симбіозі із клубеньковыми бактеріями засвоювати молекулярний азот атмосфери), фосфор і сірка - у вигляді аніонів фосфорної й сарною киснув лот-калій, кальцій, магній, натрій, залізо - виді катіонів, а мікроелементи - у вигляді відповідних аніонів або катіонів
 • Тип: Учебное пособие

  Основи меліорації та ландшафтознавства

  Посібник може бути використаний студентами під час вивчення дисципліни “Основи меліорації та ландшафтознавства” як опорний конспект, а також викладачами землевпорядних дисциплін при складанні тестового контролю знань студентів
 • Тип: Реферат

  Основи наукових досліджень у молочному виробництві

  З того часу, як людина почала займатися веденням сільського господарства, поступово стали накопичуватися розрізнені емпіричні спостереження, то, що ми тепер називаємо народним досвідом, який довгий час був єдиним джерелом сільськогосподарських знань
 • Тип: Курсовая работа

  Основи обліку готової продукції рослинництва

  Продукція сільськогосподарського виробництва – сирий продукт тваринного або рослинного походженя, що не пройшов стадії первинної промислової обробки (переробки), вирощений для реалізації на сторону або використання на потреби власного виробництва До продукції рослинного виробництва відносяться: зерно, насіння, сіно, солома, баштанні культури, зелена маса на корм, зелена маса на силос тощо
 • Тип: Реферат

  Основи селекції картоплі

  Методами селекції в сортах картоплі може бути поєднано понад 50 ознак, окремі з яких (стійкість до раку, картопляної нематоди, деяких вірусів та ін ) контролюються основними генами Генетичний потенціал потомства в цьому випадку буде відзначатися високим проявом наявних ознак
 • Тип: Курсовая работа

  Основні аспекти технології відтворення поголів`я коней

  Розвиток тваринництва в нашій державі є досить розповсюджене явище На території Україні існує досить добра кормова база для забезпечення нормальної годівлі тварин Кормова база для різних видів тварин, які вирощуються в господарствах має свої певні особливості та використовується з певною метою Кормові раціони містять різні кормові речовини в залежності від мети використання: чи для збільшення м`ясної маси, чи для зростання молочної продукції, чи для одержання плідного високоякісного потомства
 • Тип: Учебное пособие

  Основні відомості про шкідників

  Шкідники й хвороби рослин можуть завдавати великої шкоди сільському господарству, знижуючи врожай на 10 - 25%, а іноді до 35% Для успішного використання найбільш досконалих засобів захисту посівів необхідно знати основні їх види, особливості розвитку, а також заходи боротьби з ними
 • Тип: Курсовая работа

  Основні напрями підвищення ефективності використання потенціалу зернового господарства Херсонської області

  Для забезпечення ефективного функціонування зернового господарства на внутрішньому ринку і створення умов для виходу його на зовнішній ринок велике значення має досягнення конкурентоспроможності зернової продукції Одним з основних чинників вирішення поставленої проблеми є формування збалансованої ринкової інфраструктури, яка сприяє збереженню високої якості продукції, зниженню так званої посередницької маржі та ціни на зернову продукцію Вона перетворюється на системоутворюючий елемент, навколо якого відповідним чином формуються всі інші
 • Тип: Контрольная работа

  Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

  Зерно і продукти переробки є головним продуктом харчування більшості населення земної кулі Хліб, крупа, макарони та багато інших продуктів містять достатню кількість білків, вуглеводів, мінеральних солей та вітамінів необхідних для організму людини При тому продукти із зерна відзначаються високими смаковими якостями і задовольняють до 60-67% щоденної потреби людини в калоріях Велика роль зернових культур у зміцнені кормової бази тваринництва Кормова цінність зерна значно вища, ніж інших кормів На корм використовується зерно кукурудзи, вівса, ячменю та відходи переробки зерна інших культур Крі
 • Тип: Реферат

  Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

  Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Єщенко Володимир Омельянович, Уманський державний аграрний університет, завідувач кафедри загального землеробства
 • Тип: Реферат

  Основные загрязнители почвы, кормов и продукции животноводства

  Любая деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том числе и для человека.
 • Тип: Курсовая работа

  Основные закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных

  Изучению индивидуального развития животных (онтогенеза) были посвящены исследования многих деятелей науки Особенно интенсивно и плодотворно теория онтогенеза стала разрабатываться в последние 15—20 лет в связи с развитием молекулярной биологии и генетики Молекулярно-генетичеокие методы исследования углубили познания закономерностей роста и развития животных, создали новые возможности для разработки ме­тодов управления этими процессами
 • Тип: Контрольная работа

  Основные законы земледелия

  Разложение органических остатков в почве, образование гумуса и его состав зависят от многих условий Наиболее важными из них являются: состав почвенных микроорганизмов, аэрация, влажность, температура и физико-химические свойства почвы, а также состав растительных остатков и характер их поступления в почву
 • Тип: Дипломная работа

  Основные направления повышения эффективности производства и реализации молока

  Особое место в составе агропромышленного производства молочное скотоводство, что обусловлено его значительным удельным весом в производстве совокупной продукции сельского хозяйства Оно в значительной мере определяет экономическую эффективность сельскохозяйственного производства В последние годы, в связи с неподготовленным переходом крыночным отношениям, в молочном скотоводстве, как и в целом в животноводстве, произошли существенные изменения Резкий диспаритет цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, снижение уровня обеспеченности кормами и неполное соблюдение технологических процесс
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 166