Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 8, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Реферат

  Аналіз сільського господарства в Швейцарії

  Сільське господарство-одна з основних і життєво важливих галузей народного господарства Я хочу розглянути сільське господарство Швейцарії Швейцарія - одна з найрозвиненіших в індустріальному відношенні країн світу, яка займає одне з перших місць по досвідченості і кваліфікації інженерів і робітників, якості вироблюваної продукції і за розмірами прибутків, які одержує Швейцарія від промислових підприємств, що знаходяться в самій країні і за її межами, від величезних капіталовкладень Ця невелика країна виконує помітну роль в світовому політичному житті
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва

  Агропромисловий комплекс є однією з пріоритетних сфер народного господарства, яка відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої та економічної безпеки держави Розв’язання продовольчої проблеми, формування і розвиток продовольчого ринку та зростання експортного потенціалу сільського господарства вимагають значних перетворень в агропромисловому комплексі країни В останні роки внаслідок аграрної кризи, зумовленої загальною соціально-економічною кризою, у тваринництві відбулися негативні зміни, які значно вплинули на фінансовий стан господарських підприємств, їх здатність до подальшої господа
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

  3 Вихідні дані до роботи – законодавчі та нормативні акти України, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, дані первинних та зведених документів, регістрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також бізнес план
 • Тип: Реферат

  Аналіз та розробка пристроїв для експериментального визначення властивостей ґрунту

  Як показує життєвий досвід розвитку будь-якого виробництва, найкращій реалізації кожного процесу сприяють: знання властивостей об’єктів обробки; конкретизація вимог до виду і стану продукту, який одержують у результаті обробки; розуміння суті технологічного процесу, який повинен організуватися відповідно до специфічних властивостей об’єкта обробки
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

  Метою роботи є удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ «Глуховецьке» Козятинського району області шляхом дослідження передових технологій і вибору отриманої технології для даного господарства
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз технології виробництва та переробки яловичини в умовах АФ "Надія" Чугуївського району Харківської області

  Ефективність виробництва м'яса і м'ясопродуктів, їх якість значною мірою залежить від регіону, вигляду і породи тварин, умов їх годування і змісту, а також від технічної оснащеності м'ясопереробних підприємств З підвищенням угодованої худоби збільшується вихід м'яса в туше Так, велику рогату худобу вищих кондицій забезпечує вихід 56-58 % м'яса, а середніх тільки - 35-50%
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ АПК

  В 2008 году ОРХ «Зайцева Гора» сработало прибыльно Получено прибыли 120880 тысяч рублей По сравнению с 2007 годом размер прибыли уменьшен на 57687 тысяч рублей Уменьшение прибыли произошло за счет уменьшения цены на зерно
 • Тип: Реферат

  Анализ горимости лесов Унгутского лесничества Манского лесхоза

  Следует отметить, что Красноярский край - это десятая часть всей территории страны, где сосредоточено 20 % запасов древесины и столько же водных ресурсов России Причем следует отметить: эти леса горят очень интенсивно Не без исключения горят леса и Унгутского лесничества
 • Тип: Отчет по практике

  Анализ деятельности сельскохозяйственного предприятия ОАО "Агрохимприбой"

  Пополнение машинно-тракторного парка колхозов и совхозов новой энергонасыщенной техникой предъявляет высокие требования к ее надежности, повышение степени надежности к выполнению работ в оптимальные агротехнические сроки
 • Тип: Дипломная работа

  Анализ деятельности СПК "Марьянский"

  Устойчивое обеспечение населения продовольствием является одним из важнейших условий стабильности государства В России проблема производства основных видов животноводческой продукции, в том числе молока, всегда была актуальна Молочное скотоводство России в последнее десятилетие XX века претерпело негативные качественные и количественные изменения Они отразились на воспроизводстве стада, кормлении и содержании животных, механизации трудоемких процессов, переработке и реализации молочной продукции Отказ от индустриальных методов производства молока и говядины усилил процесс технологической дегр
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ деятельности хозяйства по вопросам послеуборочной обработки и хранения капусты белокочанной

  Хранение большого количества продуктов потребовало изучения их свойств как объектов хранения В связи с этим для разработки научных основ хранения, а также переработки сельхоз продуктов в нашей стране было создано много отраслевых научно-исследовательских институтов
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ жизнедеятельности микроорганизмов почвы

  Под почвой понимается поверхностный слой суши земного шара, который образуется в результате изменения горных пород при воздействии биоты, климата и других факторов почвообразования Почвоведение как научная дисциплина оформилась благодаря трудам В В Докучаева и его последователей Приоритет русской школы прослеживается до настоящего времени Современные классификации почв по сложности напоминают таксономию микроорганизмов и могут шокировать естествоиспытателей, но до сих пор в зарубежных работах по экологии почвенных микроорганизмов употребляются такие термины, как подзол и чернозем
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ землепользования Предгорного района Ставропольского края на примере земель станицы Ессентукской

  Актуальность В условиях проведения в России земельной реформы особую роль начинает играть оценка земель, которая в первую очередь необходима сельскохозяйственным предприятиям в границах производственных подразделений хозяйств, полей и участков угодий, т е внутрихозяйственных территориальных единиц И связано это, прежде всего с тем, что результаты такой оценки имеют огромное значение при решении многих практических задач, а именно:
 • Тип: Дипломная работа

  Анализ и оценка финансовых результатов производственно-коммерческой деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере ОАО "За мир и труд")

  Анализ и оценка финансовых результатов производственно-коммерчес-кой деятельности сельскохозяйственных предприятий представляют собой одну из наиболее ответственных и актуальных задач их бухгалтерских служб От регулярности, глубины и достоверности данной работы зависит финансовая эффективность и конечная результативность производственно-коммер-ческой деятельности предприятий Между тем известно, что во многих случаях она неудовлетворительна Немало предприятий АПК характеризуется низкой рентабельностью или даже убыточностью, стоят перед угрозой неплатежеспособности и банкротства
 • Тип: Дипломная работа

  Анализ и предложения по совершенствованию технологии возделывания сахарной свеклы

  Сахарная свекла – важнейшая техническая культура, имеющая большое народнохозяйственное значение Это единственная сельскохозяйственная культура в нашей стране, дающая сырье для производства сахара Увеличение валового сбора сахарной свеклы в стране предусматривается за счет роста ее урожайности, повышения качества корнеплодов, предотвращения потерь при хранении и переработке свекловичного сырья
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 166