Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 75, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Курсовая работа

  Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

  В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності є вирішальною передумовою не лише розвитку, а й виживання підприємства Істотно зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва Одним з найсуттєвіших факторів ефективності є науково обґрунтована організація праці Взаємозв’язок організації праці та раціоналізації трудової діяльності визначається численними зв’язками (фізичними, економічними, психологічними, правовими), що існують в організаційних системах, та взаємовідносинами, що потребують раціоналізації Питання організації праці вивчають багато дисциплін, зок
 • Тип: Курсовая работа

  Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

  Темою обраною для розгляду в даній роботі є організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва Концепція розвитку садівництва в Україні на 2005 р (Андрієнко М В , Васюта В М та ін , 1990) передбачає на перспективу забезпечити наступну породну структуру плодових і ягідних насаджень: плодові й горіхоплідні — 82,3%, ягідні — 17,7%; у тому числі зерняткові — 55,6% (із них 88,6 — яблуня, 10,7 — груша, 0,7 — айва), кісточкові — 24,5% (із них 28,1 — слива, 45,9 — вишня, 10,3 — черешня, 10,9 — абрикоса, 4,8 — персик), горіхоплідні — 2,2%, ягідники — 17,7% (із них суниця — 70
 • Тип: Курсовая работа

  Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

  Темою обраною для розгляду в даній роботі є організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі У сільському господарстві, як і в більшості галузей народного господарства, норма праці виступає у виді норм часу, норм виробітку, норм обслуговування і норм чисельності Поряд з цим повинні розроблятися і затверджуватися норми виробництва продукції на працівника, виходячи з яких і встановлюються розцінки за продукцію Особливість нормування праці в сільському господарстві обумовлена специфікою сільськогосподарського виробництва, тому що тут великий розрив у часі між моментом вкладення пр
 • Тип: Курсовая работа

  Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

  Роль галузі кормовиробництва для нових агроформувань різних форм власності зростає: по-перше, забезпеченість кормами є лімітуючим фактором реалізації генетичного потенціалу продуктивності сільськогосподарських тварин і птиці, по-друге, з економічної точки зору корми є важливою статтею витрат у тваринництві Так, за даними НІД кормів УААН, у 2001 році серед усіх матеріальних затрат, що увійшли в собівартість продукції сільськогосподарського виробництва в цілому, корми складали 3491,6 млн грн , або 28,9 %; в собівартості продукції тваринництва — 71,7% Отже, від забезпечення кормами та їх якості
 • Тип: Реферат

  Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

  Проблема забезпечення населення країни достатньою кількістю вітчизняних якісних продуктів харчування залежить головним чином від обсягу виробництва сільськогосподарської продукції і насамперед зерна – важливого виду продовольчих ресурсів, цінної сировини для ряду галузей переробної промисловості, незамінного джерела створення повноцінної кормової бази для розвитку тваринництва У переважній більшості країн світу виробництво зерна традиційно належить до провідних галузей сільського господарства В Україні зернове господарство має не тільки важливе соціально-економічне, а й політичне значення для
 • Тип: Реферат

  Органічні добрива на основі відходів тваринництва та птахівництва

  Екскременти тварин – це неоднорідна гетерогенна суміш, до складу якої входять тверді частки, що складають дисперсну фазу, а також рідка фаза (дисперсне середовище), що є водним розчином солей, кислот і лугів Значну об’ємну частку в суміші екскрементів складають гази
 • Тип: Реферат

  Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

  Скотоводство является одной из важных и сложных отраслей сельского хозяйства Эта отрасль дает ценные продукты питания – мясо и молоко, а также кожевенное сырье Незаменима роль отрасли как источника органических удобрений В структуре валовой продукции сельского хозяйства (в действующих ценах) на долю животноводства приходится 48,4%, из них на скотоводство – 28,8%
 • Тип: Реферат

  Организационно-правовая система управления сельским хозяйством

  Агропромышленный комплекс (АПК) охватывает все отрасли народного хозяйства, которые несут ответственность за производство, заготовку и закупку, транспортировку, хранение, переработку и доведение до потребителя сельскохозяйственной продукции, продовольствия для населения и сырья для промышленности Сюда входят государственный, коллективный, кооперативный, акционерный, фермерский и мелкооптовый секторы, а также соответствующие органы управления АПК Российской Федерации и ее субъектов
 • Тип: Отчет по практике

  Организационно-проектировочные и технологические задачи землеустройства

  Задачей практики является овладение производственными навыками, методами работы в условиях производства, ознакомление с организацией (ООО «НПО ГеоТраст») и технологией выполнения работ по землеустройству, адаптация к производственной деятельности
 • Тип: Отчет по практике

  Организационно-производственная структура колхоза имени Калинина

  Особенностью растениеводства является то, что сельскохозяйственные культуры возделываются под открытом небом, поэтому оно зависит от метеоусловий Особенностью растений является то, что оно способно синтезировать в процессе фотосинтеза
 • Тип: Шпаргалка

  Организационно-экономические основы многоукладности сельского хозяйства

  По орг-прав статусу п/п-ие аграрной сферы АПК подразд-ся на 2 группы: обладающие правами юр л и необл Среди юр л выделяют комерч орг-и (осн цель деят-ти -прибыль) и неком (могут осущ-ть предприн-ую деят-ть для достижения цели функционирования)
 • Тип: Курсовая работа

  Организационно-экономические особенности свиноводства

  Сельское хозяйство состоит из ряда отраслей, отличающихся природными факторами, технологией производства, необходимым комплексом машин, организацией труда и рабочих процессов Каждой организации присуща своя система организации
 • Тип: Дипломная работа

  Организационно-экономический анализ хозяйственной деятельности

  Основными климатическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются тепло и влага Среднегодовое количество осадков, выпадающих в течении года составляет 375 мм Годовые и суточные колебания температуры воздуха очень резкие Особенно заметны суточные колебания температуры весной и летом, что отрицательно сказывается на возделывании теплолюбивых культур Зима начинается в конце октября Среднее количество дней со снежным покровом-168 Зимний период характеризуется низкими температурами воздуха По многочисленным данным средняя температура воздуха в январе
 • Тип: Курсовая работа

  Организационно-экономическое обоснование развития растениеводства

  Обеспечение эффективного функционирования организаций требует экономически грамотного управления их деятельностью, которая во многом определяется умением ее анализировать С помощью комплексного анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно, исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются бизнес-планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, дорабатывается экономическая стратегия его развития
 • Тип: Курсовая работа

  Организационно-экономическое обоснование развития растениеводства

  Сельское хозяйство – наиболее сложное и трудоемкое отрасль как в агропромышленным комплексе, так и во всем народном хозяйстве Обусловлено это, прежде всего воздействием на производство почвенно-климатических условий
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 166