Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 74, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Дипломная работа

  Оптимізація інтегрованого захисту посівної цибулі від шкідників на основі виділення головних екологічних та економічних чинників та застосування нових агентів біологічного методу

  Актуальність теми Оптимізація інтегрованого захисту овочевих культур від шкідників є основою для екологізації цієї галузі рослинництва Це тим більш важливо, що відносно овочевої продукції постійно підвищуються санітарні та екологічні вимоги
 • Тип: Доклад

  Оптимізація раціонів годівлі птахів

  Доцільність подальшого розвитку птахівництва визначається тим, що виробництво харчового білку за рахунок яєць і м′яса птахів значно економічніше і ефективніше, ніж інших м′ясо-виробляючих галузей тваринництва При цьому особливої важливості набуває зниження витрат на корми за рахунок подальшої раціоналізації годівлі птахів Питання економії кормів тісно пов’язане з удосконаленням норм і способів годівлі, оптимізації складання кормосумішей (рецептів комбікормів), виходячи із вартості і поживності окремих інгредієнтів, технологічних ліній посування і роздавання комбікормів, мікроклімату і засобів
 • Тип: Курсовая работа

  Оптимизация кормовой базы в ОАО ПТФ "Васильевская"

  Логистику АПК можно определить как науку и практику управления экономическими потоками в сферах производства, распределения, обмена и потребления продукции сельского хозяйства, включая ресурсное обеспечение АПК и сбыт готовой продукции комплекса с целью наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей населения и народного хозяйства в сельскохозяйственном сырье и продуктах его переработки
 • Тип: Курсовая работа

  Оптимизация минерального питания подвоев зелёных черенков косточковых культур

  Сложившаяся на сегодняшний день экологическая обстановка достаточно сильно влияет на качество и продуктивность промышленных плодовых насаждений Это приводит к снижению урожаев и качеству семенного материала, поэтому уже давно возникла необходимость в получении корнесобственного подвойного материала плодовых культур высокого качества, в частности косточковых культур Для создания такого подвойного материала, удовлетворяющего всем требованиям, селекционерами получены сливовые, вишнёвые и универсальные подвои, отличающиеся более высокой жизнеспособностью, морозостойкостью, зимостойкостью, устойчи
 • Тип: Дипломная работа

  Оптимизация сроков посева зерновых культур в степной зоне Южного Урала на примере ООО "Брединское"

  Челябинская область – один из основных производителей товарного зерна такой важной продовольственной культуры, как яровая пшеница на Урале, в общем объеме заготовок зерна на долю ее в области приходится около 73% И от того, какой урожай дает пшеничное поле, в значительной мере зависит выполнение Продовольственной программы по зерну в целом
 • Тип: Дипломная работа

  Оптимизация технологии возделывания озимой ржи в условиях северной лесостепи Зауралья

  Рассмотрены результаты исследований, и производства озимой ржи в северной лесостепи Зауралья Отражена история ее распространения в этом регионе Дана краткая характеристика реестровых сортов По литературным источникам выявлено влияние на продуктивность озимой ржи предшественников и ее место в севообороте Описаны наиболее рациональная технология обработки чистого пара под озимые культуры в Зауралье, способы и сроки посева озимой ржи, и другие технологические приемы по е возделыванию
 • Тип: Реферат

  Опыт государственного регулирования агропромышленного сектора

  Первыми в проведении реформ идут страны Центральной Европы Замыкают список страны бывшего СССР Россия находится в середине списка, разделяя 13-14-е места с Румынией Процесс, происходящий в России, не уникален, а в общих чертах повторяет общие закономерности (даже в ошибках)
 • Тип: Дипломная работа

  Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

  Робота присвячена розвитку теоретичних та методологічних положень екологічного обліку і контролінгу в системі управління підприємством та удосконаленню системи управління потоками екологічної інформації в структурі підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

  Ринкові відносини та глобалізаційні процеси значно впливають на динаміку вітчизняної економіки, але найсуттєвішого впливу зазнає сільське господарство та його основні галузі – рослинництво і тваринництво Без перебільшення можна сказати, що основним стрижнем, на якому формується сільське виробництво та його інфраструктура, є зернове господарство Саме зерно і його продукти – це основні компоненти харчування, виробництва тваринницької продукції, яка споживається людиною, а також виробництво промислової продукції, лікарських препаратів і багато інших виробів в економічному комплексі країни Якщо н
 • Тип: Курсовая работа

  Організація виробництва і реалізації продукції сільського господарства на перспективу в сільськогосподарському підприємстві

  Планування є важливою частиною господарської практики Багаторічний досвід закордонних та українських підприємств довів, що недооцінка планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму частіше за все приводить до значних економічних втрат Досвідчені керівники розуміють, що всі великі бої спочатку виграють на папері – на плані, а тільки після цього у реальному житті Ринок не пригнічує, не заперечує планування взагалі, а тільки зміщує цей процес у первинну виробничу ланку, як важливий елемент господарського механізму управління
 • Тип: Учебное пособие

  Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

  Як економічна наука вона покликана рекомендувати методи найбільш ефективного використання землі - основного засобу виробництва в сільському господарстві, матеріальних і трудових ресурсів, розробляти науково обґрунтовану систему організаційно-економічних заходів раціонального співвідношення між галузями АПК та постійного збільшення виробництва продукції
 • Тип: Курсовая работа

  Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

  Для виходу з економічної кризи, яка має місце в аграрному секторі , поряд з іншими засобами більше уваги слід приділити транспортному фактору Адже від безперебійної і ритмічної роботи транспорту залежить повнота та своєчасність виконання технологічних процесів у тваринницьких і рослинницьких галузях, а також раціональна реалізація товарної продукції Роль транспорту пов`язана також з тим , що на перевезення вантажів та вантажно-розвантажувальні роботи припадає 25-30% затрат праці та 17-22% прямих експлуатаційних витрат від загальних витрат на виробництво та реалізацію сільськогосподарської про
 • Тип: Контрольная работа

  Організація виробничих процесів у свинарстві, вівчарстві і птахівництві

  У господарствах, що спеціалізуються на виробництві свинарської продукції, створюють племінні і товарні ферми Останні бувають комбіновані (із закінченим оборотом череди) і спеціалізовані Комбіновані ферми займаються відтворенням поголів'я, відгодівлею свиней і племінною роботою Вони поширені переважно в невеликих за розмірами господарствах Спеціалізовані ферми підрозділяються на відгодівельні та репродуктивні, котрі займаються відтворенням і вирощуванням молодняку для продажу його в спеціалізовані відгодівельні господарства Така спеціалізація сприяє збільшенню виробництва свинини і зниженню її
 • Тип: Курсовая работа

  Організація території постійного лісового розсадника в ДП "Жовтневому ДЛГ"

  Жовтневий лісгосп – головне підприємство обласного виробничого лісогосподарського об’єднання "ХарківЛіс", розташований в північно-західній частині Харківської області, на території адміністративних районів: Богодухівського, Валківського, Зміївського, Золочівського, Краснокутського, Нововодолазького, Харківського та Чугуївського Адреса управління лісгоспу: м Харків, вул Бородинська,25
 • Тип: Курсовая работа

  Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

  В сучасний час більшість захворювань (до 80%) людини мають природне походження внаслідок змін навколишнього середовища Відставання адаптаційних можливостей людського організму від стрімко змінюючихся умов середовища виявляється в збільшенні захворювань, смертності, зменшенні тривалості життя та ін
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 166