Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 106, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Курсовая работа

  Проектирование, освоение севооборотов и обработка почвы

  3 Осуществлять интенсификацию (химизацию, мелиорацию, механизацию и т д ), не нарушая экологию, органически «вписываться» в природные экосистемы, образуя с ними единую устойчивую и высокопродуктивную агроэкосистему
 • Тип: Контрольная работа

  Проектування і створення лісових культур зелених зон

  Зелена зона міста або робітничого селища — це приміська територія, зайнята лісами, лісопарками, лісосмугами та іншими зеленими насадженнями, незалежно від того, в чийому підпорядкуванні вони знаходяться Зовнішня межа зеленої зони визначається потребою даного міста в лісонасадженнях і доцільністю включення в її склад того чи Іншого масиву, а також земельних ділянок, відведених тут під лісопосадки Територіальне розміщення зеленої зони кожного міста визначається в залежності від природно-кліматичних зон, площі природних лісів і наявності меліоративного фонду та земель, непридатних для сільського
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

  Дослідження проектування об’єктно-орієнтованих програм – нелегка справа, особливо якщо їх потрібно використовувати повторно Необхідно підібрати відповідні об’єкти, віднести їх до різних класів, зберігаючи розумну степінь деталізації, визначити інтерфейси класів і ієрархію наслідування і встановити відносини між класами Дизайн повинен, з одного боку, відповідати задачі, яка розв’язується, а з іншого – бути загальним, щоб вдалося врахувати всі вимоги, котрі можуть виникнути в майбутньому Хотілося би також зовсім уникнути чи, хоча б, звести до мінімуму необхідність перепроектування Досвідчені ро
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування вирощення проса в умовах господарства "Широка Балка" Юр'ївського району Дніпропетровської області

  Сучасна аграрна політика і національна дотримка України в галузі агропромислового виробництва спрямована на досягнення продовольчої безпеки держави, створення умов для розвитку високоефективного виробництва та вирішення проблем соціальної інфраструктури
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування сівозмін, обробки ґрунту та догляду за культурами в СВК "Яровський" Тарутинського району Одеської області

  Сівозміна - науково обґрунтоване чергування культур і пара на території господарства і в часі, або тільки в часі Сівозміна - найбільш надійний та ефективний агротехнічний засіб збереження родючості ґрунту й отримання високих врожаїв вирощуваних культур В умовах високої інтенсифікації культур землеробства за підвищеного антропогенного навантаження на ґрунт основна увага приділяється біологічній ролі сівозмін Вона значно впливає на стан економіки господарства, об'єднує всі організації та агротехнічні заходи, які дають змогу не лише дотримувати технології вирощування культур, а й забезпечувати пі
 • Тип: Курсовая работа

  Производительность труда на производстве основных видов продукции

  Трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, обладающую совокупностью физических возможностей, знаниями практического опыта для работы в народном хозяйстве.
 • Тип: Курсовая работа

  Производства фуражного зерна и пути его дальнейшего увеличения

  Зерно является основным продуктом сельского хозяйства Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов
 • Тип: Реферат

  Производственная практика в СПК Маяк

  Землепользование СПК «Маяк» находится на юге Шенталинского района Центральная усадьба расположена в селе Старая Шентала Хозяйство находится в 195 км от областного центра (г Самара) и в 5 км от районного центра (с Шентала) Сообщение с районным и областным центрами осуществляется по асфальтированной дороге Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Шентала 5 км
 • Тип: Курсовая работа

  Производственно-финансовый план Полоцкого лесничества

  Любому предприятию необходимо в обязательном порядке определить: что, сколько и какого качества необходимо произвести продукцию, какую применить технологию и организацию производства, как своевременно и выгодно приобрести ресурсы, какой величины нужен основной и оборотный капитал, куда затем сбыть продукцию Все это осуществляется предприятием в процессе планирования хозяйственной деятельности
 • Тип: Курсовая работа

  Производственно-экономическая характеристика сельского хозяйства

  Землепользование колхоза «Красная звезда» расположено в южной части Пошехонского района Ярославской области в10 километрах от районного центра – города Пошехонье Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Данилове Связь между хозяйством и райцентром осуществляется по дороге Данилов - Пошехонье
 • Тип: Курсовая работа

  Производственные затраты и себестоимость продукции выращивания крупного рогатого скота

  Непременным условием успешной работы каждого сельскохозяйственного предприятия Республики Беларусь является получение достаточных размеров прибыли в результате хорошей работы Резервы прибыли надо искать в повышении эффективности производства в бережливости и экономии всех видов производственных ресурсов, в трудовой и технологической дисциплине, в снижении себестоимости продукции
 • Тип: Контрольная работа

  Производственные технологии земледелия

  В естественных условиях гумификация растительных остатков в почве осуществляется не только микробами и дождевыми червями, но и многими другими фитосапрофагами Они создают мелкозернистость и рыхлость, влияют на физические свойства и структуру, на химические процессы, приводят к смешению химических элементов, их аккумуляции и стабилизации в форме гумусовых веществ, определяющих почвенное плодородие Чем больше гумуса в почве, тем лучше водный, воздушный и тепловой режимы плодородного слоя, тем лучше питание растений, тем активнее идет образование нитратов и углекислоты, необходимых для фотосинте
 • Тип: Реферат

  Производство зерна

  Для успешного решения этих задач необходимо улучшать использование агротехники, шире внедрять высокоурожайные сорта и гибриды, совершенствовать структуру посевных площадей Большое значение придается также эффективному использованию удобрений
 • Тип: Доклад

  Производство и переработка продукции животноводства

  Предполагаемая к выпуску продукция: приплод молодняка от свиноматок и овец, продукция производства свиноводства и овцеводства, продукция переработки свиноводства и овцеводства в виде колбасных изделий
 • Тип: Контрольная работа

  Производство крупы. Качество комбикормов

  Все старые способы выработки круп основывались только на механической технологии, которую в общем виде можно представить следующей схемой: очистка партии зерна от примесей — сортирование очищенного зерна по крупности — шелушение — отделение ядра от пленок — обработка ядра в различных вариантах в зависимости от рода зерна и сорта получаемой крупы (шлифование, полирование, дробление или плющение) — сортирование готовой продукции Эту схему используют и на современных крупозаводах, часто дополняя ее другими приемами На крупорушках рассмотренная схема применяется в сокращенном варианте
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 166