Работы в категории - Этика • Тип: Реферат

  Етика і естетика, проблеми взаємодії

  Спочатку мені б хотілося зазначити щодо актуальності даної теми У сучасному суспільстві такі етичні та естетичні поняття як мораль та краса, стали втрачати своє початкове значення, з’являється нові етичні норми і те, що вважалося раніше неприйнятним тепер є нормальним явищем Щодо краси, то і її зараз розуміють по різному Те, що здається молоді прекрасним, люди старшого віку сприймають негативно Саме тому на мою думку про ці дві науки, етику і естетику, не слід забувати, адже в них сформовані усталені часом і досліджені багатьма вченими погляди щодо цих понять Хоч в останні століття відбуваєть
 • Тип: Реферат

  Етика і етикет у спілкуванні

  В кожному суспільстві склалися свої правила поведінки Наприклад, в селі прийнято по здороватися з тим, з ким зустрівся, у тому числі і з незнайомою людиною, в місті ж вітаються тільки із знайомими Є і інші відмінності в міському і сільському етикеті Також розрізняються побутовий і службовий (діловий) етикет
 • Тип: Контрольная работа

  Етика Гоббса і Бенедикта Спінози

  Етичні системи Західної Європи XVII ст , епохи зароджен­ня раціоналізму, характеризуються складною і суперечливою взаємодією християнського вчення про розумність створеного Богом світу і думкою гуманістичною, яка життєстверджує домінанти свідомості, перейняті вірою у можливість розумної перебудови світу та його удосконалення; розумово-прагматич­ним характером самої раціональності з орієнтацією на під­приємницький успіх, ділову ініціативу і «здоровий глузд»
 • Тип: Реферат

  Етика ділової бесіди

  Його учасники виступають в офіційних статусах і орієнтовані на досягнення мети, конкретних завдань Специфічною особливістю названого процесу є підпорядкування встановленим обмеженням, які визначаються національними і культурними традиціями, професійними етичними принципами
 • Тип: Реферат

  Етика міжнародних ділових зустрічей

  Життя показує, що економіка повинна ґрунтуватись на економічній етиці — етиці трудових взаємовідносин; нормах організаційної поведінки, обов'язковій для всіх працюючих; зобов'язаннях партнерів, скріплених не лише договором, а й чесним словом підприємця, обґрунтованих високих заробітках найманих працівників
 • Тип: Контрольная работа

  Етика та естетика

  Згідно розподілу Аристотелем областей знань людини на три основні галузі, етика відноситься до практичного знання людини, а естетика – до творчості Етика – це галузь пізнання, котра вивчає власне етичні чесноти (особистісні якості), достоїнства характеру людини, досліджує, яка людська вдача є найдосконалішою А естетика – це розділ філософії, який вивчає закономірності чуттєвого засвоєння дійсності, про сутність та форми творчості за законами краси
 • Тип: Реферат

  Етика Ф. Нiцше

  Є подвижники думки з урівноваженим епічним складом духу, що створюють наприкінці життя струнку й стійку логічну архітектуру свого навчання Такі Аристотель, Спіноза, Кант, Гегель, Спенсер І є філософи жагучого ліричного складу, що втілюють собою ненаситне шукання, вогненну динаміку вічного потоку Такі Платон, Руссо, Фіхте й Ніцше Розкриття світозору останніх неможливо тепер без послідовних психологічних життєписів Багатогранна й суперечлива філософія Ж Ж Руссо й Фр Ніцше може бути витлумачена лише в нерозривному зв'язку з обережною патологією їхнього хворобливого генія
 • Тип: Реферат

  Етикет та його національні особливості

  Кожен народ має свої культурні традиції, свій національний характер Навіть народи-сусіди, що сповідують одну релігію, часто мають істотні розбіжності в мові і звичаях Неважко уявити, які труднощі можуть виникнути під час спілкування мешканця Західної Європи з представником Японії — країни, порівняно недавно відкритої для європейців, яка й досі залишається для них таємничою і незбагненною
 • Тип: Реферат

  Етикет України та Росії

  Життя людини в суспільстві регламентоване системою різних правил, законів Правила соціальної поведінки людини, які виробилися впродовж усієї культурної еволюції людства і враховують його соціально-історичний досвід, становлять зміст поняття „етикет"
 • Тип: Дипломная работа

  Етичні засади діяльності працівників прокуратури

  Актуальність дослідження Особливе місце у побудові правової держави займає прокуратура, як єдина система органів, покликаних забезпечувати законність, захищати права і свободи людини і громадянина та інтереси держави відповідно до Конституції України та Закону України „Про прокуратуру”
 • Тип: Статья

  Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

  Справедлива (етична) зарплата повинна бути достатньою для забезпечення працівникам та їхнім сім’ям належного життєвого рівня, тобто заощадження на випадок хвороби, а також навчання дітей Розмір зарплати повинен бути пов’язаним з внеском працівника у прибуток фірми, із станом ринку праці і ринку товарів, конкретною позицією компанії, авторитет, сили профспілок, а також з потребами робітників та їх родин
 • Тип: Реферат

  Етична культура юриста (2)

  4 Це творча професія, оскільки вона зв’язана з вирішенням нестандартних юридичних ситуацій, при цьому творчість завжди обмежена рамками права, що вимагає від юриста ще більше мистецтва для розв’язання юридичних проблем
 • Тип: Реферат

  Законы любви

  Любви все возрасты покорны О любви сказаны миллионы слов и написаны горы книг Есть формулы любви, научные определения, философские трактаты, словом, как поется в известной песне: “ О любви не говори, о ней все сказано “ И все же для каждого нового поколения, вступающего в жизнь, философия любви - это тайна за семью печатями, крепость, которую надо покорить самому, пройдя нелегкий путь обретения и потерь А прошлый опыт - тот самый ориентир, который поможет преодолевать сомнения и познавать великое таинство этого вечного как мир и столь же загадочного слова - любовь!
 • Тип: Реферат

  Зміст та завдання професійної етики юриста

  Етика, як вид людських знань виникла ще в античній Греції Засновник вчень Арістотель вперше вжив термін етика, включивши його до класу людських чеснот Предметом вчення про етику, об'єктами її досліджень є мораль, моральність
 • Тип: Контрольная работа

  Значение жестов и движений в бизнесе

  Умение вести себя с людьми надлежащим образом является одним из важнейших фактором, определяющим шансы добиться успеха в бизнесе, служебной или предпринимательской деятельности Дейл Карнеги еще в 30-е годы заметил, что успехи того или иного человека в его финансовых делах даже в технической сфере или инженерном деле процентов на пятнадцать зависят от его профессиональных знаний и процентов на восемьдесят пять - от его умения общаться с людьми Таким образом, нельзя не согласиться, что проблема общения людей является актуальной