Работы в категории Экология, страница 6, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Экология • Тип: Контрольная работа

  Аналіз електрофлотаторів

  В процесі електролізу на електродах утворюються бульбашки повітря, а при застосуванні залізних або алюмінієвих електродів – пластівців коагуляції Далі очищення іде в двох напрямках: бульбашки з прилиплими частинками забруднень спливають уверх, утворюючи на поверхні споруди піну; друга частина домішок разом із бульбашками приєднується до пластівців і потрапляють в осад на дно споруди
 • Тип: Реферат

  Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

  Актуальність теми: Природокористування – це ступінь використання природних ресурсів суб’єктами господарської діяльності Природокористування в Росії має як позитивні, так і негативні моменти Росія має у своєму розпорядженні практично всі види природних ресурсів і займає одне з провідних місць у світі за запасами мінеральної сировини та паливно- енергетичних ресурсів Розвідані запаси газу, нафти та вугілля досягають відповідно 35, 13 і 12%, а залізних і нікелевих руд - 30% світових запасів За рівнем забезпеченості загальної площі земель (11,6 га) і ріллі (0,9 га) на одного жителя Росія посідає
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

  Після затвердження літературного оформлення випускної роботи в повному обсязі необхідно підготувати презентацію та доповісти основні її положення, висновки та пропозиції на засіданні гуртка кафедри іхтіології та зоології
 • Тип: Реферат

  Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва

  Представлено аналіз вихідного стану навколишнього середовища: результати хімічного аналізу ґрунтів, радіаційне обстеження, вимір фонових рівнів шуму, визначення фонових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі Виконано розрахунки по забрудненню ґрунту свинцем, забрудненню атмосферного повітря, розрахунок рівнів шумового впливу
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області

  Вивчення та аналіз рослинного покриву є актуальним питанням сьогодення Адже зелені, або автотрофні, рослини (як вищі так і нижчі) мають велике значення в природі і в житті людини В процесі фотосинтезу, використовуючи світлову (кінетичну) енергію Сонця і завоюючи з повітря вуглекислий газ та вбираючи з грунту воду з неорганічними речовинами, вони утворюють величезну масу органічних речовин, що йдуть на живлення тварин та харчування людини Отже, зелені рослини, акумулюючи в створених ними органічних речовинах кінетичну енергію Сонця, забезпечують життя всього живого на Землі і разом з тим є важ
 • Тип: Контрольная работа

  Аналітичні записки

  1 Виокремте причини негативного ставлення громадськості до діяльності місцевих органів екологічного управління Наведіть перелік доцільних інтелектуальних та практичних дій по вирішенню наявної проблеми
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ влияния ЗАО "Челны Хлеб" на атмосферу

  Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений Результаты экологических исследований, как в России, так и за рубежом, однозначно свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы – самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду Атмосферный воздух имеет неограниченную емкость и играет роль наиболее подвижного
 • Тип: Реферат

  Анализ влияния окружающей среды г. Санкт – Петербурга

  Несколько сотен тысяч лет назад Ленинградская область была дном Древнебалтийского моря Ученые установи­ли, что постепенно суша поднималась, и море медленно отступало На это ушло несколько тысяч лет Появились Балтийское море и Ладожское озеро — остатки некогда большого моря Между ними образовалась протока — река Нева Она течет из Ладожского озера в Финский залив, принимая на своем более чем 70-километровом пути 26 рек и речек Крупные притоки Мга, Тосна, Ижора, Охта гораздо старше ее Река Нева — самая молодая река Европы Даже название (Нева — нью, нео — новая) свидетельствует об этом
 • Тип: Дипломная работа

  Анализ возможностей использования сорбентов при очистке сточных вод

  Наиболее сложным объектом очистки являются сточные воды с примесью тяжелых металлов Большинство тяжелых металлов, поступающих в водоемы, отличаются канцерогенным, мутагенным и терратогенным действием
 • Тип: Реферат

  Анализ вредных факторов при работе дизель-генератора вблизи АЭС

  Вибрация - вредный и опасный фактор Вибрация возникает вследствие возвратно-поступательного и вращательного движения неуравновешенных масс двигателя, крутильных колебаний, неточности изготовления деталей, неравномерности крутящего момента, резонансных эффектов, и других явлений, в меньшей степени вызывающих вибрацию Вибрация вызывает дополнительные напряжения в деталях двигателя и его опоры, вызывая их разрушение, в результате которого может произойти происшествие
 • Тип: Реферат

  Анализ действующей в России нормативной документации, регулирующей рынок вторичного сырья

  Федеральный закон №89-ФЗ от 24 июня 1998 года "Об отходах производства и потребления" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 169-ФЗ от 29 декабря 2000 года "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" определяет цели и основные принципы государственной политики в области обращения с отходами Этот Закон не рассматривает отходы как вторичные материальные ресурсы Согласно ст 13, организация раздельного сбора отходов возложена на местные органы самоуправления Законом регламентируются также правовые
 • Тип: Реферат

  Анализ загрязнений и перспективных направлений методов очистки выбросов и сбросов

  Экологические проблемы человечества стали весьма существенными проблемами всей природы на Земле Важнейшие общие задачи современной экологии: всеобъемлющая диагностика состояния природы планеты и ее ресурсов; отказ от природопокорительской идеологии; формирование такой стратегии поведения человеческого общества, такой экономики и таких технологии, которые приведут характер хозяйственной деятельности в соответствие с экологической выносливостью природы
 • Тип: Реферат

  Анализ затрат на охрану окружающей среды в системе финансовой деятельности предприятия

  Природоохранные мероприятия - это все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на окружающую природную среду Можно выделить следующие виды природоохранных мероприятий:
 • Тип: Реферат

  Анализ критериев опасности загрязнения атмосферы для растений

  Целью этой работы является исследование вопроса влияния загрязнения атмосферы г Бишкек на растительность При этом рассматривались следующие вопросы: 1) значение растений в биосфере Земли; 2) роль растений в очищении атмосферы; 3) указание наиболее чувствительных растений для условий г Бишкек; 4) оценка критериев опасности загрязнения и установления пороговых концентраций, приводящих к повреждению и гибели растений и 5)указание мероприятий которые способствуют уменьшению воздействия загрязнения атмосферы на растительность
 • Тип: Доклад

  Анализ лесопользования в Приморском крае

  По данным Приморского управления лесами площадь земель лесного фонда, находящихся в его ведении, составила на 01 01 2001г 11832,5 тыс га , из них покрыто лесной растительностью 11344,1 тыс га На территории края к лесообразующим породам относят: хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), твердолиственные породы (дуб, ясень, ильм, береза желтая) и мягко лиственные (осина, березы, бархат, липа, орех, тис, ива) Из всех лесных массивов края наибольший интерес для лесозаготовок представляют: кедрово-широколиственные, ясенево-ильмовые леса По официальным данным в 2000г в Приморье было заготовле
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 136