Работы в категории Экология, страница 41, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Экология • Тип: Реферат

  Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

  Проблеми забезпечення екологічної безпеки автомобільного транспорту з кожним роком набувають все більш актуального характеру, оскільки частка автомобільного транспорту в забруднення навколишнього середовища складає від 40 до 60% загальних викидів від антропогенної діяльності, а в крупних містах доходить до 70-80% При цьому внесок стаціонарних джерел, які знаходяться на балансі підприємств автомобільного транспорту, складає 15-20 % Таким чином, виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту, призначена для зберігання рухомого складу і проведення технічного обслуговування і ремон
 • Тип: Реферат

  Екологічна безпека літосфери

  До складу літосфери входить суходіл, який займає 29,2 % (148 млн км2) поверхні Землі і включає ґрунти різної категорії та корисні копалини на поверхні й у надрах Близько 10 % суші займають льодовики (Антарктида, Гренландія та ін ) Сільськогосподарськими угіддями зайнято 33,1 % поверхні Землі, 30,1 — лісами і 36,8 % площі припадає на гори, тундру, болота, пустелі, промислові об'єкти та населені пункти Загальна площа орних земель становить близько 1,5 млрд га (приблизно 11 % площі суші)
 • Тип: Дипломная работа

  Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин

  Актуальність Промисловість спричиняє значний негативний вплив на довкілля, що характеризується викидом небезпечних речовин, накопиченням як рідких так і твердих токсичних відходів Необхідність охорони навколишнього середовища приводить до істотних змін у загальних підходах до забезпечення екологічної ефективності виробництв, запровадження систем комплексної переробки сировини
 • Тип: Дипломная работа

  Екологічна безпека Приморських територій Криму

  Приморські території Криму – цінний природний ресурс, що має величезне біосферне значення У прилеглих до них шельфових зонах знаходиться високоперспективні поклади вуглеводневої сировини, здійснюється добування природного газу для забезпечення потреб економіки півострова Функціонування нафтогазового комплексу Криму визначається сукупністю екологічних та економічних факторів: з одного боку, стримуванння добування сировини може призвести до виникнення проблем соціального характеру (зокрема, дефіциту природного газу), з іншого боку, інтенсифікація процесу тягне за собою важко передбачувані наслі
 • Тип: Контрольная работа

  Екологічна економіка та управління природокористуванням

  Під економічним збитком розуміють різницю між сукупним суспільним продуктом на основі раціонального використання природних ресурсів і природокористування й суспільним продуктом отриманим при допущенні порушень природокористування
 • Тип: Реферат

  Екологічна експертиза

  Транскордонні переміщення забруднюючих речовин завдають величезних економічних збитків, збільшують техногенне навантаження на екосистему України, призводять до поширення епідемій та різних захворювань Під виглядом сировини, добрив та іншої продукції на територію України завозяться різного роду відходи, а відсутність дієвої системи регулювання та контролю за ввезенням відходів загрожує перетворенню України у загальноєвропейський смітник
 • Тип: Реферат

  Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

  Ускладнення екологічної ситуації в країні внаслідок забруднення навколишнього природного середовища функціонуючими господарськими об’єктами та комплексами обумовило необхідність розробки та обліку спеціальних природоохоронних розділів при створенні передпроектної, проектно-планової та проектно-кошторисної документації
 • Тип: Реферат

  Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

  Робота виконана в Харківському національному університеті імені В Н Каразіна Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Михайлин Ігор Леонідович, Харківський національний університет імені В Н Каразіна, завідувач кафедри журналістики
 • Тип: Реферат

  Екологічна криза

  Господарська діяльність людства протягом останнього століття привела до серйозного забруднення нашої планети всілякими відходами виробництва Повітряний басейн, води і грунт в районах крупних промислових центрів часто містять токсичні речовини, концентрація яких перевищує гранично допустиму (ГДК) Оскільки випадки значного перевищення ГДК достатньо часті і спостерігається зростання захворюваності, пов'язаної із забрудненням природного середовища, в останні десятиліття фахівці і засоби масової інформації, а услід за ними і населення стали вживати термін "екологічна криза" (ЕК)
 • Тип: Реферат

  Екологічна криза сучасності

  Стосунки біологічної системи і довкілля в процесі еволюції прагнуть оптимальності Але вони не завжди є гармонійними Зміни життєвоважливих для біологічної системи параметрів зовнішного середовища, різкі зміни суттєвих характеристик гомеостазису приводять до порушення оптимального відношення біологічної системи і довкілля Виникає такий стан екологічної системи, який проявляє себе як криза Екологічні кризи є складними ситуаціями, які загрожують існуванню екологічних систем Тому, екологічні кризи, їх різноманітні прояви, причини, шляхи розв’язання - певний пласт предмету сучасної екології
 • Тип: Дипломная работа

  Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

  Річки, наприклад, забезпечують водою господарську діяльність людини, її повсякденний попит, відіграють важливу роль у функціонуванні суспільства При цьому вони все більше переходять з чисто природної категорії в категорію природно-технічну Життя річок та їх еволюція тісно пов’язані з життям суспільства, з соціальними перетвореннями, тому сучасні річкові системи значною мірою стають ще й категорією соціально економічною
 • Тип: Курсовая работа

  Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

  Взагалі, всього в Рівненській області налічується 170 річок, загальна довжина яких становить 4,45 тис км Крім цього на території Рівненщини протікає 1204 невеликих водотоків Вода виступає як одне з чудесних природних утворювань, що визначає характер і спрямування більшості природних процесів на Землі, в тому числі відіграє вирішальну роль у виникненні та розвитку життя на планеті Разом з тим вода часто виступає критеріям господарського освоєння території, безпосередньо впливаючи на процеси розміщення і спеціалізації виробництва Неможливо переоцінити роль води в екологічному аспекті ( як основ
 • Тип: Дипломная работа

  Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

  Проблема водних ресурсів для України надзвичайно актуальна На сучасному етапі розвитку суспільства однією з найважливіших проблем є охорона водних ресурсів – джерел водопостачання населення, підприємств та інших споживачів води Необхідність охорони водних ресурсів викликається недостатньою потужністю очисних споруд, неефективністю їх роботи, внаслідок перевантаження та спрацювання обладнання За експертними оцінками забезпеченість водними ресурсами в Україні становить близько 50 % потрібного об’єму споживання води Попри те, що останнім часом спостерігається тенденція до зниження обсягів викори
 • Тип: Реферат

  Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

  Для розробки заходів, спрямованих на усунення негативного антропогенного впливу і поліпшення екологічної ситуації, велике значення має інформаційний механізм управління природокористуванням У науковій і практичній діяльності людина здавна застосовує метод спостереження – спосіб пізнання, заснований на відносно тривалому, цілеспрямованому і планомірному сприйнятті предметів і явищ навколишньої дійсності В останні десятиліття суспільство все ширше використовує у своїй діяльності дані спостережень про стан природного середовища Ця інформація потрібна в повсякденному житті людей, при веденні госп
 • Тип: Реферат

  Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

  Актуальність теми дослідження проблем екологічної політики України на сучасному етапі зумовлена об’єктивними потребами національного розвитку, імперативами сучасної світової глобалізації та вимогами колективної екологічної безпеки, необхідністю інтеграції України в європейське співтовариство та її функціонування в системах європейської економічної безпеки тощо Національне відродження України як розвинутої демократії з ринковою економікою також важко уявити без чітко виваженої державної екологічної політики
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 136