Работы в категории Экология, страница 27, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Экология • Тип: Реферат

  Вопросы экологии

  Основной группой компонентов атмосферы является механическая смесь газов в атомарном, молекулярном или кластерном состояниях Атмосферные газы в условиях земной атмосферы находятся как в нейтральном, так и в ионизированном состоянии Современная атмосфера является азотно-кислородной, так как объемное содержание нейтральных молекул азота N2 (78%) и кислорода О2 (21%) в нижних слоях атмосферы является подавляющим Тем не менее функциональная роль многих других атмосферных газов остается столь большой, что их также относят к числу основных газов В это число входят водяной пар, углекислый газ СО2, оз
 • Тип: Контрольная работа

  Вопросы экологии применительно к лесному хозяйству

  Благодаря широкой распространённости воды и её роли в жизни людей, она издавна считалась первоисточником жизни Представление философов античности о воде как о начале всех вещей нашло отражение в учении Аристотеля (4 в до н э ) о четырёх стихиях (огне, воздухе, земле и воде), причём вода считалась носителем холода и влажности Вплоть до конца 18 века в науке существовало представление о воде, как об индивидуальном химическом элементе В 1781—82 годах английский учёный Г Кавендиш впервые синтезировал воду, взрывая электрической искрой смесь водорода и кислорода, а в 1783 году французский учёный А
 • Тип: Реферат

  Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини

  1 Основні антропогенні фактори Негативний вплив людини на своє власне здоров’я величезний Різноманітність засобів, якими вона руйнує своє здоров’я й генофонд, не може не вражати: отрутохімікати й побутова хімія, важкі метали й пластмаси, наркотики й тютюн, шум та електромагнітні поля радіація й кислотні дощі, біологічна й хімічна зброя, промислові відходи, нафта й багато іншого Кількість антропогенних факторів не підлягає облікові й повній класифікації Людина дослідила вплив на себе лише декількох груп створених нею факторів і тільки умовно виокремила кілька їх категорій, які вважає провідним
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

  З настанням глобальної екологічної кризи людство змушене вирішувати нові проблеми, що стосуються гармонізації відносин людини з природою, сталого та безпечного збалансованого соціально-економічного розвитку природного середовища з рахуванням особливостей функціонування суспільного виробництва на сучасному етапі та термодинамічних біосферних процесів За цих умов перед світовою спільнотою поставлено завдання першочергово здійснити екологічну конверсію промислових і аграрних підприємств з метою зменшення антропогенного тиску на біосферу та стабілізувати асиміляційні і відновлювані можливості ост
 • Тип: Реферат

  Вплив діяльності людини на гідросферу

  Гідросфера, або водяна оболонка Землі, - це її моря і океани, крижані шапки приполярних районів, ріки, озера й підземні води Запаси води на Землі величезні – 1,46·10٩ км³, тобто 0,025% усієї маси Землі Проте абсолютна більшість цієї колосальної маси – це гірко-солона морська вода, непридатна для пиття та технологічного використання Прісна вода на планеті становить лише 2% від її загальної кількості, причому 85% її зосереджено в льодовикових щитах Гренландії й Антарктиди, айсбергах і гірських льодовиках Лише близько 1% прісної води – річки, прісноводні озера й деяка частина підземних вод; саме
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив живих організмів на географічну оболонку

  В епоху науково-технічного прогресу особливого значення набувають знання про життєві процеси на Землі в цілому Важливу роль у цих процесах відіграють живі організми За мільярди років, які пройшли з моменту виникнення нашої планети, вони наповнили атмосферу киснем й азотом, очистили її від вуглекислого газу, сформували відклади вапняку, нафти, природного газу В процесі еволюції на планеті утворилась особлива оболонка – біосфера
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив комунального господарства на довкілля на прикладі міста Чернігів

  Важлива роль серед галузей невиробничої сфери належить житлово-комунальному господарству України, яке являє собою багатогалузеву технічно забезпечену галузь, що має розгалужену структуру, і містить у собі комплекс послуг, спрямованих на задоволення першочергових життєвих потреб населення Специфічною особливістю цієї галузі є територіальна роз'єднаність житлово-комунальних об'єктів, що потребують цілодобової надійної експлуатації, необхідності оперативного, а в ряді випадків аварійного характеру виконання робіт величезних обсягів і трудомісткості, що потребують широкого застосування машин, мех
 • Тип: Дипломная работа

  Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

  Методологічні питання щодо поняття екологічних ризиків визначають екологічний ризик як ймовірність виникнення якоїсь події, що спричинена впливом зовнішніх чинників та діяльністю людини і призводить до негативних наслідків
 • Тип: Реферат

  Вплив наркотичних речовин на організм людини в умовах техногенного забрудненя території

  Актуальність: Ми живимо у століття техничного прогресу, який подарував людству надію на благополучне майбутнє й безсумнівне процвітання за допомогою новітніх технологій і розробок, також відкрив людям безліч способів самознищення Ядерна, хімічна, біологічна зброя, викиди промислових відходів у навколишнє середовище - все це ще піддається розумному контролю Набагато підступніше інша проблема – наркоманія Але державі не байдуже хто прийде на зміну старшому поколінню Слід вести непримиренну бородьбу з усіма негативними явищами: пияцтвом, курінням, наркоманією
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив радіоактивного забруднення на флору

  Актуальність На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, при створенні та використанні новітніх технологій людина створює реальні небезпечні ситуації, що спричинені аваріями Використання радіоактивного палива та недбале ставлення до техніки безпеки роботи з радіоактивними речовинами створює передумови виникнення аварій на АЕС
 • Тип: Реферат

  Вплив туризму на довкілля

  Протягом останніх років туристична галузь утверджується в Карпатському регіоні як пріоритетна Щороку зростає потік туристів, розбудовується готельно-відпочинкова інфраструктура, організовуються культурно-масові акції Попри очевидний позитивний ефект для регіональної економіки, інтенсивний розвиток туризму несе з собою низку загроз
 • Тип: Реферат

  Вредные вещества, воздействие и нормирование

  Основной физической характеристикой примесей в воздухе является концентрация - масса (мг) вещества в единице объема (м3 ) воздуха при нормальных метрологических условиях.
 • Тип: Реферат

  Вредные выбросы прокатного производства

  Многие предприятия металлургической промышленности в Донецком регионе построены еще в годы индустриализации без учета экологиче­ских требований Эти обстоятельства в сочетании с быстрорастущим ав­тотранспортом обуславливают значительные трудности в решении зада­чи защиты атмосферного воздуха в Донецком регионе
 • Тип: Доклад

  Вредные и опасные факторы в Вычислительном Центре

  Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает труд человека -- одна из наиболее важных задач в разработке новых технологий и систем производства Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка мероприятий и требований , направленных на устранение этих причин позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека Комфортные и безопасные условия труда -один из основных факторов влияющих на производительность служащих Вычислите
 • Тип: Реферат

  Время экологического ликбеза

  Поводом моего выступления стали заявления некоторых деятелей ассоциации содействия малому и среднему бизнесу: «Мы понимаем важность экологии Но нам сегодня не до нее: лишь бы выжить!» Другой деятель высочайшего ранга в нашей столице заявил: «Экология — это удел богатых стран!» Видимо здесь он подразумевал и себя и, конечно, свой загородный особняк, который с точки зрения экологии — на все сто!
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 136