Работы в категории Финансы, страница 25, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Финансы • Тип: Реферат

  Участники налоговых правоотношений, их защита и ответственность

  ООО «Талан» занимается розничной торговлей За 2-й квартал 1998 года приобрело товаров на сумму 200,0 тыс рублей со ставкой налога на добавочную стоимость (НДС) 20% и полностью их реализовало на общую сумму 320,0 тыс рублей И приобрело товаров на сумму 100,0 тыс рублей со ставкой налога на добавочную стоимость (НДС) 10% и полностью их реализовало на общую сумму 210,0 тыс руб
 • Тип: Реферат

  Учет кассовых операций

  На субсчете 50-1 «Касса организации» учитываются денежные средства в кассе организации Когда организация производит кассовые операции с иностранной валютой, то к счету 50 «Касса» должны быть открыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения каждой наличной иностранной валюты
 • Тип: Реферат

  Учет расчетов по оплате труда

  Уставной юридической формой регулирования трудовых отношений, в том числе в области оплаты труда работников, становится коллективный договор предприятия, в котором фиксируются все условия оплаты труда, входящие в компетенцию предприятия.
 • Тип: Реферат

  Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

  Фінансова діяльність держави – одна з найважливіших сфер її діяльності, передбачених законодавством України Ця діяльність виявляється у збиранні, розподілі та використанні потрібних державі грошових коштів Отже, фінансова діяльність держави спричинена необхідністю держави здійснювати розподіл та перерозподіл національного доходу
 • Тип: Реферат

  Фінанси Київської Русі

  З точки зору політичної організації легше встановити, якою не була Київська Русь, ніж те, якою вона була Київська Русь не була державою в сучасному розумінні слова Розглядати її як таку – значило б приписувати їй вищий рівень політичної організації, ніж це було насправді Вона не мала ні централізованого управління, ні всеохоплюючої та розгалуженої бюрократичної системи Єдиний зв’язок між володарями та підвладними, насамперед неміським населенням, існував у формі збору данини У політиці князі керувались особистими чи династичними інтересами, нерідко ігноруючи потреби держави і суспільства Полі
 • Тип: Реферат

  Фінанси підприємства

  Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відбиває економічні відношення в процесі створення і використання засобів Їхнє виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов'язано з розвитком держави і його потреб у ресурсах
 • Тип: Реферат

  Фінанси підприємства контрольна

  Оборотні кошти підприємства являють собою економічну категорію, у якій переплітається безліч теоретичних і практичних аспектів Серед них дуже важливим є питання про сутність, значення й основи організації оборотних коштів
 • Тип: Реферат

  Фінансові методи збільшення капіталу

  Проблема визначення фінансово-господарського стану підприємства завжди характеризувалась актуальністю і посідала помітне місце серед нап­рямків економічних досліджень Становлення ринкових відносин в Україні підвищило її значимість у зв'язку з розширенням кола споживачів подібної інформації: до нього, зокрема, додались комерційні банки, зацікавлені у ре­тельному вивченні кредитоспроможності потенційного позикоодержувача;
 • Тип: Реферат

  Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

  Актуальність теми У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів
 • Тип: Реферат

  Фінансова система України

  Фінансова система – це сукупність окремих її ланок, що мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які зосереджені в розпорядженні держави, не фінансового сектора економіки, певних фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих його верств населення, господарських структур, окремих громадян
 • Тип: Реферат

  Фінансовий аналіз діяльності підприємства

  Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів базового напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” і є важливим етапом оволодіння методикою фінансового аналізу діяльності підприємства
 • Тип: Реферат

  Фінансовий контроль

  Економічна політика держави здійснюється за допомогою фінансово-кредитних важелів Один з найбільш важливих важелів управління фінансової системи є фінансовий контроль На сучасному етапі фінансовий контроль перетерпає серйозні зміни Це пов'язано з принципово новим характером товарно-грошових відношень в Україні, появою різноманітних форм власності і нового для країни фінансового ринку
 • Тип: Реферат

  Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

  ЭТОТ РЕФЕРАТ, ПО СУТИ, НЕ РАСКРЫВАЕТ ТЕМУ ФИНАНСОВГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ…… ЭТОТ РЕФЕРАТ КЛЕПАЛСЯ ЗА ОДНУ НОЧЬ, КАДА НАСТУПИЛА ПОЛНАЯ ЖОПА И РЕФЕРАТ ОСТАВАЛСЯ ПОСЛЕДНИМ СПАСАТЕЛЬНЫМ КРУГОМ …… ЭТОТ РЕФЕРАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИМБИОЗ НЕСКОЛЬКИХ РЕФЕРАТОВ ВЗЯТЫХ С РАЗНЫХ СЕРВАКОВ+НЕБОЛЬШОЙ ADDITION (ДОПОЛНЕНИЕ) В ВИДЕ ОДНОЙ ГЛАВЫ КНИЖКИ (В РЕФЕРАТЕ – ПОСЛЕДНЕЙ) И СДАВАЛСЯ С НАДЕЖДОЙ НА ШАРУ РЕФЕРАТ КАК НИ СТРАННО БЫЛ ЗАЩИЩЕН НА «5» ПО-СЕМУ АВТОР НЕ НЕСЕТ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕННИЯ ВАМИ НЕУДОВОЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ТАК КАК МОЗГАМИ ТОЖ ШУРУПАТЬ НАДА НА ЗА
 • Тип: Реферат

  Факторная модель Дюпона

  прибыль (отчётного периода) коммерческой организации, т е прибыль, доступная к распределению среди её владельцев (прибыль после уплаты налогов); S – объём производства (выручка от реализации); A – сумма активов коммерческой организации (баланс-нетто) или что то же самое, величина капитала, авансиро
 • Тип: Реферат

  Федеральное государственное и федеральное регулирование рынка ценных бумаг

  Процесс реформирования экономики нашего государства не может считаться завершенными без создания конкурентоспособного финансового сектора, способного мобилизовать и предоставить реформируемой экономике инвестиционные ресурсы для ее развития Стимулирование производства и инвестиций, структурная перестройка и повышение эффективности являются определяющими факторами становления рыночной экономики Принимая во внимание масштаб задач, которые предстоит решить в ближайшее десятилетие, очевидно, что Россия не может полагаться только на бюджетную систему и банковский сектор для обеспечения финансирова
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33