Работы в категории Финансовые науки, страница 5, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Финансовые науки • Тип: Курсовая работа

  Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

  Для досягнення мети вирішено три основні задачі: 1) вивчено теоретичні основи планування структури активів підприємства в умовах трансформації економічної системи України; 2) проведено аналіз використання активів певного підприємства; 3)розроблено заходи, щодо підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом впровадження оптимальних фінансових рішень з управляння активами
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

  При функціонуванні підприємства у ринкових умовах господарювання важливо знати не лише фінансові результати, а й окремо аналізувати рух коштів за звітний період, зокрема вхідні грошові потоки, визначати зміну основних джерел отримання коштів і напрямки їх використання
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз сучасної системи оподаткування

  Найважливіша частина політики розвитку ринку цінних паперів - податкова компоненту Світовий досвід свідчить: ринки цінних, як джерело інвестицій, завжди і скрізь мають величезні податкові пільги В умовах кризи, дефіциту інвестицій і високих ризиків створення сильних податкових стимулів, які компенсують ці ризики, є одним з найсильніших інструментів мотивації населення до вкладення заощаджень - в українські акції і облігації
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

  У статті проаналізовано фінансові джерела формування інвестиційних ресурсів в Україні Визначено основні їх види Досліджено проблеми фінансового забезпечення інвестування в Україні й запропоновано шляхи їх розв'язання
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

  Зернове господарство є основою всього сільського господарства в степній зоні України Потреба в зерні постійно збільшується Це пов'язано з необхідністю мати більше зерна для поповнення зернових резервів та забезпечення внутрішнього ринку Особливо зростає потреба в фуражному зерні для збільшення виробництва м'яса , молока , яєць та інших продуктів тваринництва Воно має значно більшу поживну цінність порівняно з іншими видами кормів, характеризується високим вмістом кормових одиниць, перетравного протеїну, макро- та мікроелементів, Тому необхідно розвивати зернове господарство, як основу сільськ
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз фінансових ресурсів підприємства

  Головною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, які виступають у ролі господарюючих суб’єктів Вони здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність, у результаті якої виробляють відповідні види продукції, реалізують її, отримують доходи і накопичення, розподіляють, формують відповідні фонди грошових коштів
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

  Фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

  Метод розрахунку точки беззбитковості, (критичного об'єму продажу), щодо оцінки і прогнозування лівериджу полягає у визначенні для кожної конкретної ситуації об'єму випуску, який забезпечував би беззбиткову діяльність
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

  За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які мож
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз фінансового стану підприємства

  У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства,
 • Тип: Реферат

  Аналіз фінансового стану підприємства

  Економічна реформа в Росії (процеси роздержавлення, демонополізації, приватизації) привела до нових відносин у сфері господарської діяльності підприємств Але зусилля органів державної влади в ході реформи були спрямовані в основному на проведення ринкової макроекономічної політики, що не переломило негативних тенденцій спаду виробництва й не створило реальних передумов для подолання промислової кризи Основною перешкодою на шляху налагодження ефективного функціонування ринкового механізму став - повільний процес перетворень на рівні окремих підприємств
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз фінансового стану підприємства

  Метою виконання курсової роботи є закріплення знань з теоретичного курсу «Аналіз фінансового стану підприємства», поглиблене вивчення методики аналізу фінансового стану, придбання практичних навичок в проведенні аналізу фінансового стану та підготовці рекомендацій, спрямованих на покращення фінансової стійкості реального діючого підприємства
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю підприємств в умовах сучасного стану економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування підприємств, а також антикризового управління, необхідністю проведення системних досліджень з питань формування цілісної наукової парадигми антикризового управління фінансами підприємств; удосконалення політики держави в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних підприємств, так і еконо
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

  Актуальність теми Фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі Воно визначає конкурентноздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам Тому можна вважати, що основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає Зовнішніх користувачів фінансової інформації можна розбити на
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

  За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 35