Работы в категории - Финансовые науки • Тип: Контрольная работа

  Аналіз вітчизняної практики адміністрування податків

  Актуальність теми У сучасних умовах адміністрування процесів оподаткування є однією з найважливіших складових досягнення ефективного зростання підприємницької активності у всіх сферах економіки Усвідомлення платниками податків необхідності своєчасної та повної сплати податків є однією з умов зміцнення економіки держави і добробуту кожної людини Тому, створення сприятливого податкового клімату, реального зниження податкового навантаження на платників податків, створення сприятливих умов для добровільної сплати податків, виведення з „тіні” капіталу, набутого незаконним шляхом та забезпечення пр
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів

  Дипломна робота присвячена аналізу планування і виконання місцевих бюджетів В ній запропоновані шляхи ефективного планування і виконання місцевих бюджетів, напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин
 • Тип: Реферат

  Аналіз виконання бюджету Снятинського району за 2008 рік

  До місцевих бюджетів Снятинського району за 2008 рік надійшло доходів загального та спеціального фондів в сумі 11277,4 тис грн або 107 відсотків уточненого плану на рік, в тому числі до загального фонду – 9429,6 тис грн або відповідно 103 відсотки
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз використання чистого прибутку підприємства

  Чистий прибуток підприємства, охарактеризований у Законі України “ Про підприємства в Україні” як основний узагальнюючий показник фінансових результатів і господарської діяльності, синтезує в собі усі найважливіші сторони діяльності підприємства: виробництво і реалізація, якість і асортимент, ефективність використання виробничих ресурсів і собівартість
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

  Згідно закону України “Про підприємства в Україні” від 27 03 1991 р підприємство - це самостійний господарюючий суб’єкт, створений для ведення господарської діяльності, яка здійснюється з метою створення прибутку Як правило, підприємство виступає юридичною особою, що визначається сукупністю ознак: володіння майном, відповідальністю по використанню цього майна, наявністю розрахункового рахунку в банку, виступає від свого імені Володіння майном виражається наявністю бухгалтерського балансу, на якому ведеться облік майна підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

  Основний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості і супроводжується потоками платежів і розрахунків
 • Тип: Реферат

  Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

  Ефективне використання фінансових ресурсів визначається їх оборотністю Термін «оборотний капітал» (на українських підприємствах вживають термін «оборотні кошти») застосовується щодо поточних активів підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

  Однією з найбільш важливих проблем сучасної економіки України є відновлення нормального відтворювального процесу в усіх його ланках, у тому числі на підприємствах харчової промисловості В умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів перед підприємствами постає першочергове завдання підвищення ефективності використання основних фондів, як важливого матеріального елементу виробництва, що в значній мірі визначає їх потенціал Проблемі підвищення ефективності використання основних фондів, основного капіталу, виробничих потужностей підприємств завжди приділялася значна увага з боку учених-економ
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"

  Сьогодні, коли економіка України переходить на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують, яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації обігових коштів беззаперечно Саме, поряд з основними, забезпечують діяльність підприємства Немає обігових коштів – немає виробництва
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз купівельної спроможності і грошових коштів

  В умовах ринкової економіці гроші та проблеми їх ефективного використання займають визначальне місце як у житті окремої людини, так і в діяльності всього суспільства Необхідність у формуванні грошових фондів різноманітного призначення виникає практично у всіх економічних суб’єктів: підприємства, населення і держави Саме грошова форма на відміну від натуральних (бартерних) відносин є характерною рисою сучасних фінансів
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз ліквідності та платоспроможності

  Термін „аналіз” буквально означає розчленовування, розкладання досліджуваного об'єкта на частини, елементи, на внутрішні властиві цьому об'єкту складові (уявні чи реальні) Аналіз виступає в діалектичній, суперечливій єдності з поняттям "синтез" - з'єднання раніше розчленованих елементів досліджуваного об'єкта в єдине ціле
 • Тип: Реферат

  Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

  Податок на прибуток підприємств, поряд з іншими податками, є елементом податкової системи України й інструментом перерозподілу національного доходу Даний податок – є прямим, і тому його кінцева сума повністю залежить від кінцевого результату господарської діяльності підприємств і організацій
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз обліку платників податків в Україні

  Національне багатство України: земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, основні засоби виробництва у промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, зв'язку, житловий фонд, будівлі та споруди, фінансові ресурси, наукові досягнення, створена завдяки зусиллям народу України частка в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, національні, культурні та історичні цінно
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз проекту інвестицій

  Інвестиції більш широке поняття Воно охоплює і так звані реальні інвестиції, близькі за змістом до нашого терміну «капітальні вкладення», і «фінансові (портфельні) інвестиції», тобто вкладення в акції, облігації, інші цінні папери, пов'язані безпосередньо з титулом власника, що дає право на отримання доходів від власності Фінансові інвестиції можуть стати як додатковим джерелом капітальних вкладень, так і предметом біржової гри на ринку цінних паперів Але частина портфельних інвестицій вкладення в акції підприємств різних галузей матеріального виробництва по своїй природі нічим не відрізняють
 • Тип: Реферат

  Аналіз ризиків інвестиційних проектів

  У проектному аналізі використовуються орієнтовні розрахунки вартості, цін, обсягів продукції і строків для того, щоб передбачити майбутні події Якою б не була якість орієнтовних розрахунків, майбутнє завжди залишається невизначеним Рішення про вклад капіталу, засноване на майбутніх витратах і прибутках, має певну міру невизначеності, яку не можна не брати до уваги Елементи невизначеності, пов'язані з проектом, повинні бути оцінені так, щоб зробити мінімальним вплив можливих несприятливих подій у майбутньому