Работы в категории Финансовые науки, страница 34, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Финансовые науки • Тип: Контрольная работа

  Варіанти інвестування грошових коштів

  В результаті проведення аналізу фінансових ресурсів було виявлено недостачу оборотних коштів на суму 376 тис грн , внаслідок чого підприємство скоротило випуск товарної продукції і було вимушене ліквідувати дільницю по виробництву корпусних меблів Одним з варіантів інвестування грошових коштів в оборотні засоби підприємства, при умові максимального завантаження виробничих площ, може бути інвестування за рахунок прибутку Це надасть можливість підвищити обсяг випуску товарної продукції, збільшити прибуток, зменшити постійні витрати
 • Тип: Курсовая работа

  Введение Единого государственного реестра налогоплательщиков и юридических лиц

  В настоящее время в Российской Федерации существует большое количество разнообразных баз данных, содержащих персональную информацию Учет населения осуществляется различными ведомственными и территориальными системами на основе персональных данных о гражданах, идентификационных номеров и документов, удостоверяющих личность
 • Тип: Дипломная работа

  Вдосконалення міжнародних розрахунків ВАТ "Коломийське АТП"

  Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Україні пов’язаний з докорінною зміною їх форм і методів, які використовувалися раніше Десятки тисяч підприємств, незалежно від їх приналежності до державного чи приватного секторів, організаційної форми, розмірів майна, сфери діяльності, складу власності, мають можливість активної участі у міжнародному економічному співробітництві
 • Тип: Курсовая работа

  Вдосконалення проведення поточного планування підприємства

  Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності, формує імідж господарюючого суб’єкта, є його візитною карткою Тому однією з найважливіших проблем на підприємствах є недостатня ефективність та організація управління фінансовими ресурсами, що, в першу чергу, пов’язано з недостатнім розвитком та впровадженням фінансового планування
 • Тип: Дипломная работа

  Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

  Роль місцевих бюджетів в управлінні економікою досить вагома, оскільки вони є значними важелями, що впливають на темпи та пропорції суспільного розвитку Рівень формування місцевих бюджетів є водночас і умовою, і резуль-татом соціально-економічного розвитку певних територій Тому створення ефективного механізму управління формуванням місцевих бюджетів стає одні-єю з актуальних проблем, від вирішення якої залежатиме стабілізація та зрос-тання економіки В теперішній час Україна має розгалужений механізм управ-ління формуванням місцевих бюджетів, окремі складові якого виявились недос-татньо обгрунт
 • Тип: Реферат

  Вексель и вексельное обращение

  С вступлением на путь рыночных отношений после развала Советского Союза Россия и, следом за ней, Кыргызстан вновь пришли к необходимости введения векселя, который стал использоваться в России как средство привлечения свободных ресурсов В Кыргызстане же вексель и по сей день не получил должного распространения, хотя этот вопрос сейчас решается НБКР
 • Тип: Реферат

  Вексель.Бух Учет операций с векселями в КБ

  Вексель, являясь одновременно формой договора, расчетов и коммерческого кредита, способствует ускорению денежного обращения и, следовательно, повышению эффективности функционирования финансово-кредитной системы в целом Переход к активному использованию в хозяйственном обороте векселей как формы коммерческого кредита объективно предопределен рядом процессов, происходящих в экономике страны, среди которых можно выделить следующие: существенно расширилась самостоятельность государственных предприятий, произошла их приватизация; образовались акционерные общества, 000 и другие хозяйствующие единиц
 • Тип: Реферат

  Вексель: проблемы практического использования

  оящее время основным регулирующим работу с векселем нормативным актом является Положение о переводном и простом векселе, введенное в действие постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 года № 104/1341 в связи с присоединением СССР к Женевской конвенции, устанавливающей единообразный закон о пер
 • Тип: Реферат

  Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

  Вексель починає циркулювати на ринку, виконуючи такі функції грошей, як засіб обігу і як засіб платежу Завдяки таким властивостям вексель зменшує потребу в грошах, значно прискорює оборот товарів оскільки вирішує проблему взаєморозрахунків між товаровиробниками
 • Тип: Реферат

  Внебюджетные фонды РФ

  Внебюджетные фонды государства – это совокупность финансовых ресурсов государства, находящихся в распоряжении федеральных, региональных, местных органов управления и самоуправления и имеющих непосредственное целевое назначение Порядок их образования и использования регулируется финансовым правом Российской Федерации
 • Тип: Реферат

  Государственные краткосрочные облигации и развитие муниципальных облигаций в РФ

  В международной практике можно обнаружить самые различные виды долговых обязательств государства: облигации, ноты, казначейские векселя, сертификаты, консоли т п Вместе с тем большинство из них сводимо к понятию "облигации", что соответствует российской фондовой традиции Исключение - золотые сертификаты конца 1993 г и казначейские обязательства СССР, распространявшиеся среди населения на рубеже 90- гг Все остальные ценные бумаги государства, выпускавшиеся на протяжении последних 70 лет - облигации Поэтому при всем разнообразии названий долговых ценных бумаг различных государств, ост
 • Тип: Реферат

  Денежная система РФ

  В условиях рыночных отношений в стране действовал закон от 25 сентября 1992 года о денежной системе Российской Федерации Он вобрал в себя исторические традиции, преемственность в развитии денежной системы, а также соответствие данного закона с международным законодательством в этой сфере
 • Тип: Реферат

  Дополнительная эмиссия акций

  Современная активизация вторичного рынка ценных бумаг, прежде всего, связана с проведением дополнительных эмиссий как одним из способов привлечения инвестиционных ресурсов в акционерные общества (Таблица 1) Кроме того, преследуются и такие цели, как:
 • Тип: Реферат

  Обращение бумаг на предьявителя

  Предъявительские бумаги - самый распространенный и излюбленный предпринимателями вид ценных бумаг Они являются необходимым инструментом развитой рыночной экономики и находят широкое применение в различных сферах современной хозяйственной жизни: в области приватизации (приватизационные бумаги); организации крупных предприятий (акции) [1]; кредита (облигации, депозитные и сберегательные сертификаты); платежного (чеки) и товарного оборота (распорядительные документы)
 • Тип: Реферат

  Организация казначейской системы исполнения бюджета

  Федеральный бюджет является одним из главных инструмен­тов государственного регулирования экономики, стимулирования производственных и социальных процессов Его доходы служат финансовой базой деятельности государства, а расходы - удовлет­ворению общегосударственных потребностей
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35