Работы в категории Финансовые науки, страница 31, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Финансовые науки • Тип: Дипломная работа

  Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

  Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що менеджмент великих підприємств України напередодні вступу до Світової організації торгівлі розуміє, що щоб вижити в конкурентній боротьбі, необхідно підвищувати ефективність діяльності компанії Зокрема, однією з наболілих проблем для керівників таких підприємств є необхідність скорочувати збитки, генеруємі заготівельними і допоміжними цехами При відповіді на питання, що робити з допоміжним виробництвом, розглядаються три основних варіанти:
 • Тип: Реферат

  Бюджеты субъектов РФ и государственные внебюджетные фонды

  В соответствии с принципами территориального устройства нашей страны образовано 89 субъектов РФ, к которым относятся 21 республика, 55 краев и областей, 10 автономных округов, 1 автономная область, 2 города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург Для выполнения своих функций, обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий органы государственной власти субъектов РФ используют средства региональных бюджетов, или, как определено в Бюджетном кодексе РФ, бюджетов субъектов РФ
 • Тип: Контрольная работа

  Валові витрати

  Оподаткування підприємств – невід’ємна складова податкової політики та системи бухгалтерського обліку будь-якої країни В умовах ринкової економіки бюджетні надходження залежать від результатів діяльності суб’єктів господарювання Тому раціонально організована система оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, бути простою і зрозумілою, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків Крім цього, вона повинна бути стабільною
 • Тип: Курсовая работа

  Валютні ризики і їх страхування

  Одним із важко передбачуваних ризиків є валютний ризик. Його виникнення пов`язане з короткостроковими чи довгостроковими коливаннями курсу валют на фінансовому ринку.
 • Тип: Курсовая работа

  Валютні ризики: методи аналізу і управління

  Одним із важко передбачуваних ризиків є валютний ризик Його виникнення пов`язане з короткостроковими чи довгостроковими коливаннями курсу валют на фінансовому ринку Даний вид ризику характерний для підприємств, які купують чи продають товари за іноземну валюту в Україні чи за кордоном, мають мережу філій і представництв за межами країни чи здійснюють операції з валютою Будь-яке підприємство, що має справу з іноземною конкуренцією на внутрішньому ринку, стикається з валютними ризиками
 • Тип: Контрольная работа

  Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

  Валютними цінностями називають такі цінності, по відношенню до яких валютним законодавством країни встановлено особливий режим обігу на території країни та при перетині її кордонів До валютних цінностей відносять іноземну валюту, платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви) і фондові цінності (акції, облігації) в іноземній валюті, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння (за винятком ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів та каміння)
 • Тип: Курсовая работа

  Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

  Розглянута сутність валютної системи і валютного ринку, визначені особливості їх формування в Україні; розкритий механізм формування валютного курсу; надана інформація про сучасний стан валютної системи і валютного ринку в Україні; проаналізована динаміка курсу національної грошової одиниці за останні декілька років і з'ясовані причини її нестабільності; розглянуті проблеми розвитку валютної системи і валютного ринку, а також наведені рекомендації щодо вирішення цих проблем
 • Тип: Реферат

  Валютна система: України, світу, та Європи

  Валютна система — це організаційно-правова форма реалі­зації валютних відносин у межах певного економічного простору Ці межі збігаються з межами відповідних валютних ринків Тому валютні системи теж поділяються на три види: національні, між­народні (регіональні) і світову Збіг меж окремих валютних рин­ків і валютних систем забезпечує їх внутрішню єдність: ринок створює економічну основу для системи, а система є механізмом забезпечення функціонування і регулювання ринку
 • Тип: Реферат

  Валютная система

  Валютная система не стоит на месте Мне, как будущему экономисту, важно знать истоки происхождения валютной системы Ведь, рано или поздно, каждый человек сталкивается с валютой, то есть с деньгами Ведь в наше время невозможно прожить без денег и также невозможно прожить без знаний
 • Тип: Курсовая работа

  Валютная система

  Валютная система - это форма организации валютных отношений, закрепленная национальным законодательством (национальная система) или межгосударственным соглашением (мировая и региональная системы).
 • Тип: Курсовая работа

  Валютная система Российской Федерации

  Валютная система - форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями Исторически первыми возникли национальные валютные системы, закрепленные национальным законодательством с учётом норм международного права Национальная валютная система является составной частью денежной системы страны, хотя она относительно самостоятельна и выходит за национальные границы Ее особенности определяются степенью развития и состоянием экономики и внешнеэкономических связей страны
 • Тип: Контрольная работа

  Валютная система Российской Федерации

  Валютные отношения — это экономические связи, в которые вступают юридические и физические лица на валютных и денежных рынках в целях осуществления международных расчетов, кредитных и валютных операций Валютными называют отношения национальных (резидентских) денег с другими (нерезидентскими) деньгами
 • Тип: Контрольная работа

  Валютная система, ее виды

  Валютная система - это совокупность двух понятий - валютного механизма и валютных отношений Под валютным механизмом понимаются правовые нормы и институты, представляющие их на национальном и международном уровнях
 • Тип: Реферат

  Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  Зміст державного регулювання у валютній сфері полягає у створенні норм та процедур законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правомочними державними установами з метою підтримки довгострокової рівноваги валютного ринку та відносин економічних суб’єктів з приводу використання валютних цінностей, стимулювання прогресивних зрушень у структурі експорту й імпорту, заохочення припливу іноземного капіталу
 • Тип: Курсовая работа

  Валютний ринок та його регулювання

  Невід'ємною ланкою міжнародної валютної системи є валютний ринок Сучасний валютний ринок - система стійких економічних і організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу не тільки валютних операцій, а й зовнішньої торгівлі, надання послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну і використання різних іноземних валют
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35