Работы в категории - Философия • Тип: Курсовая работа

  Ідеальна держава в працях давньогрецьких мислителів

  Отже, тема даного дослідження – “Ідеальна держава у працях давньогрецьких мислителів” Завдання дослідження – дослідити погляди Платона та Арістотеля на державу Опрацювати їх погляди, порівняти, виявити недоліки та переваги у працях цих мислителів Крім того, може здатися, що тема ця є лише теоретичною і не заслуговує на “перші місця серед актуальних на сьогоднішній день” Але це не так Саме в цих працях ми можемо сьогодні знайти відповіді на багато питань, які є зараз дуже важливими для устрою нашої держави, які можна було б застосувати і сьогодні Тому, не дивлячись на історичні рамки діяльност
 • Тип: Реферат

  Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

  Феномен інтуїції має довгу й складну історію в контексті філософських і естетичних знань, Проте філософія інтуїтивізму як самостійний, завершений напрям складається лише на межі XIX—XX століть Інтуїтивізм починає формуватися в умовах поступового занепаду філософії позитивізму й відбиває відверто антипозитивістські мотиви Як справедливо зауважує відомий дослідник філософії Бергсона І Блауберг, «час філософії, як і час людського життя (нове осмислення якого — одна з головних заслуг Бергсона), не визначається лише чисто хронологічним чином: тут кожний часовий період специфічний, відрізняється ві
 • Тип: Контрольная работа

  Ірраціоналістичні форми некласичної філософії

  Помітне місце в західноєвропейській філософії другої половини ХХ ст займає “філософія життя" Протестуючи проти панування механістичного світогляду, який зводив все різноманіття явищ і процесів до механічного переміщення атомів, що описуються механічними закономірностями, “філософія життя" звернулася до життя як первинної реальності, до цілісного органічного процесу, що передує поділу матерії і свідомості
 • Тип: Реферат

  Історія виникнення філософського вчення

  Історичний аналіз розвитку наукового знання з часів античності приводить нас до висновку, що сучасна доказова наука, натурфілософія, а згодом філософія розвивалися паралельно, взаємовпливаючи одна на одну Подібну позицію поділяють і відомі сучасні науковці Так у праці "Історія грецької філософії у її зв'язку з наукою" П Гайденко відзначає: "Філософська думка, яка виникає наприкінці VІ–V ст до н е , перебуває у безпосередній єдності з ранньою грецькою наукою" [1, с 5]
 • Тип: Курсовая работа

  Історія сучасної філософії

  Наприкінці XX століття до відомих філософських проблем буття додалися нові, що ніколи не існували раніше: збереження життя на Землі і виживання людства Ці нові турботи людей викликані так званими глобальними проблемами людства Вони з'явилися як результат багатовікових кількісних і якісних змін у системі «суспільство – природа», а також і в самому суспільному розвитку Від того сучасна цивілізація стала відмінною від усіх попередніх Сьогодні світове співтовариство являє собою не тільки більш строкату, але й більш суперечливу картину життя
 • Тип: Реферат

  А. Камю. Философские эссе.

  Философские эссе – требовали от читателя не специальных научных знаний или овладения философской категориальной «техникой», а умения самостоятельно мыслить, сравнивать свой опыт с наблюдениями автора Философия является учительницей жизни: полезных наук много, но не познания более важного
 • Тип: Контрольная работа

  А. Шопенгауэр и Ф. Ницше от классической философии к иррационализму и нигилизму

  Шопенгауэра принято называть одним из основателей иррационализма, подразумевая под этим термином все те направления, которые принижали роль разумного, сознательного в поведении человека По воззрениям сторонников некоторых философских школ, иррационализм — отрицательное явление Точнее было сказать, что Шопенгауэр просто лучше объяснил основы поведения человека, но не самым лестным для людей образом
 • Тип: Контрольная работа

  А.Камю о смысле жизни

  Вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов Как на него ответить? По-видимому, имеются всего два метода осмысления всех существенных проблем - а таковыми я считаю лишь те, которые грозят смертью или удесятеряют страстное желание жить,- это методы Ла Палисса и Дон Кихота Только в том случае, когда очевидность и восторг уравновешивают друг друга, мы получаем доступ и к эмоциям, и к ясности При рассмотрении столь скромного и, в то же время, столь заряженного патетикой предмета классическая диалектическая ученость должна уступить место более непритязательной установке ума, опи
 • Тип: Реферат

  А.С. Хомяков

  Начало самостоятельной философской мысли в России XIX в Связанно с именами славянофилов Ивана Киреевского и Хомякова Их философия была попыткой опровергнуть немецкий тип философствования на основе русского толкования христианства, опирающегося на сочинения отцов восточной церкви и возникшего как результат национальной самобытности русской духовной жизни Ни Киреевский, ни Хомяков не создали какой-либо философской системы, но они изложили определённую программу и вселили дух в философское движение, которое явилось наиболее оригинальным и ценным достижением русской мысли
 • Тип: Доклад

  А.С. Хомяков: концепция живого знания и принцип соборности

  В основе славянофильского понимания русской истории лежат общие взгляды об историческом процессе, наиболее полно представленные в незаконченном фундаментальном труде А С Хомякова под шутливым названием, данным ему Н В Гоголем, — «Семирамида»
 • Тип: Реферат

  Абеляр Петр Этика или познай самого себя

  Нравами (mores) мы называем пороки или подвиги души, которые делают нас склонными к дурным или добрым делам Пороки или добродетели свойственны не только духу, но и телу,— например, хилость тела или его крепость, каковую мы называем силой, лень или живость, хромота или стройность, слепота или зрячесть Отсюда, когда мы произносим [слово ] «пороки», то ради отличения одних от других уточняем: [речь идет о пороках ] души Именно они, то есть пороки души, противопоставляются добродетелям, как неправедность — праведности, трусость — стойкости, неумеренность — воздержанию 1
 • Тип: Доклад

  Абсолютное и относительное

  Абсолютное – безусловное, независимое, безотносительное, самостоятельное, непреложное, само по себе сущее, несотворимое, вечное, всеобщее Относительное (релятивное) – временное, зависящее от тех или иных условий и обстоятельств и, следовательно, изменчивое; обусловливаемое системой отсчета и оценок, а потому несовершенное и преходящее, характеризует явление в его отношениях и связях с другими явлениями и в зависимости от них
 • Тип: Реферат

  Абсолютное предназначение России

  Главное в России — ее устремленность в будущее, к идеалу, находящемуся впереди Поэтому уже на первом этапе такого ее прорыва в начале ХХ-го века В Маяковский увидел, что на деле такой прорыв не возможен без "третьей революции духа", то есть без решения задачи, условия которой сформулированы в эпиграфе к этой статье
 • Тип: Реферат

  Абсолютные существования и их непредикативное определение в физике

  1 Я начинал свое философское образование еще в советской России В те времена марксистские философы занимались исключительно критикой логического эмпиризма, чтобы продемонстрировать преимущества диалектического и исторического материализма Однако в последние годы отношение в целом к аналитической философии стало меняться Я думаю, это связано с постепенным осознанием конструктивного начала, содержащегося в критике классической метафизики в рамках логического эмпиризма
 • Тип: Доклад

  Абсолютный идеализм

  Абсолютный идеализм - направление в англосаксонской философии первых двух десятилетий ХХ в В своей основе абсолютный идеализм восходил к гегельянству, и в этом смысле это было последнее направление классической философии Но многое в Абсолютный идеализм вело и к такому пониманию оснований и принципов философии, которые важны для ХХ в вплоть до последних его десятилетий, вновь характеризующихся возрождением интереса к диалектике и Гегелю в противоположность господствовавшей в ХХ в математической логике