Работы в категории Физкультура и спорт, страница 25, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Физкультура и спорт • Тип: Реферат

  Восстановление после физупражнений

  Организм так устроен, что умеренная мышечная активность принципиально необходима для здорового функционирования всех систем и органов Сокращаясь и расслабляясь миллиарды мышечных клеток не только выполняют функции обеспечения позы, передвижения, защиты суставов и позвоночника, но одновременно и создают микровибрацию Не будет микровибрации – остановятся все физиологические процессы
 • Тип: Доклад

  Восстановление работоспособности после тренировки

  После прекращения физической работы происходят обратные изменения в деятельности тех функциональных систем организма, которые обеспечивали выполнение нагрузки Вся совокупность изменений в этот период объединяется понятием восстановления На протяжении восстановительного периода из организма удаляются продукты рабочего метаболизма и восполняются энергетические запасы, пластические вещества (белки, углеводы и т д ) и ферменты, израсходованные за время мышечной деятельности По существу происходит восстановление нарушенного работой равновесного состояния организма Однако восстановление – это не то
 • Тип: Реферат

  Восстановление спортсменов после менискэктомии средствами физической культуры специальной направленности

  Повреждения менисков коленного сустава - один из наиболее часто встречающихся видов патологии опорно-двигательного аппарата спортсменов Так, по данным В Ф Башкирова (1997 и др ), повреждения менисков составляют 21,4% всей патологии опорно-двигательного аппарата Наиболее часто этот вид повреждений встречается у спортсменов игровых (33,11%), сложнокоординационных видов спорта (18,36%) и единоборств (от 20,1 до 55,6%) По данным отделения восстановительной терапии МГВФД № 1, в 1995 г 34,5% больных составляли спортсмены после менискэктомии
 • Тип: Реферат

  Восстановление физической работоспособности

  Одной из основных и актуальных задач спортивной психологии является разработка эффективных практиче­ских методов психологической подготовки, которые по­могали бы спортсменам приспособиться ко все более ин­тенсивным нагрузкам на тренировках и соревнованиях
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив занять спортом на психічні функції студентів

  Психологія фізичного виховання і спорту - це та область психологічної науки, що вивчає закономірності прояву, розвитку і формування психіки людини в специфічних умовах фізичного виховання і спорту під впливом навчальної, учбово-тренувальної і змагальної діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

  Актуальність Фізична підготовка спортсменів є однією з актуальних проблем сучасної теорії та практики У кожному виді спорту, в тому числі і в художній гімнастиці, особливе місце займає рівень фізичного розвитку, фізична та технічна підготовленість, тому що вони є гарантом гарного виступу на змаганнях Рання спеціалізація і постійне удосконалення змагальних програм, привели к тому, що у боротьбу за звання чемпіона країни вступають 13-15 річні спортсменки Враховуючи те, що процес оволодіння спортивною майстерністю займає 6-8 років, за ці роки спортсменки повинні освоїть велике кол-во змагальних
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

  Найбільш значні зміни перетерпіли психіка людини і процеси її впливу на регулятори життєвих функцій організму Науково-технічний прогрес у процесі еволюції людини постійно збільшувався обсяг необхідної інформації, тобто навантаження на розум, у той же час обов'язкове фізичне навантаження зменшувалося Це привело до порушення системи рівноваги, що склалася в людському організмі
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

  Актуальність: Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу на розвиток фізичних якостей дитини дошкільного віку, оскільки в ранньому віці закладаються основи фізичного розвитку
 • Тип: Реферат

  Впровадження системи атестації футбольних клубів країни

  Актуальність теми У відповідності до директиви Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА), починаючи з сезону 2004-2005 року можливість участі в Єврокубках будуть мати тільки ті клуби, які отримають ліцензію – виконають «мінімальні» установлені УЄФА вимоги (Положення про Атестацію футбольних клубів України, 2006; Траверсо А , 2004)
 • Тип: Контрольная работа

  Врачебно-педагогический контроль, самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом

  Нравственное воспитание На учебных занятиях, тренировках, а особенно во время спортивных соревнований учащиеся переносят большие физические и моральные нагрузки: быстро меняющаяся обстановка, сопротивление соперника, зависимость результата спортивных соревнований от усилий каждого члена команды, уме­ние подчинить свои интересы интересам коллектива, уважительное отношение к сопернику содействуют формированию у них таких черт характера, как сила воли, смелость, самооблада­ние, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, дисцип­линированность
 • Тип: Курсовая работа

  Врачебный контроль

  Актуальность Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что вопросы, укрепления здоровья, повышения уровня общей физической подготовленности школьников на основе принципа гармонического развития личности всегда были и будут главной заботой государства
 • Тип: Реферат

  Врачебный контроль и самоконтроль МГИУ

  Антрометрические стандарты (среднеквадратическое отклонение (коремация, индексы)) - это средние величины признаков физического развития, полученные путем статической обработки большого числа измерений, однородного по составу людей
 • Тип: Контрольная работа

  Врачебный контроль спортсменов

  Врачебные обследования лиц, занимающихся физкультурой и спортом, делятся на первичные — когда врач решает вопрос о допуске к занятиям физкультурой; повторные — определяющие влияние физкультуры и спорта на состояние организма спортсмена; дополнительные — для решения вопроса о допуске спортсмена к тренировкам и соревнованиям после перенесенных заболеваний, травм и пр
 • Тип: Реферат

  Врачебный контроль, его цели и задачи

  В нашей стране впервые в мире врачебные наблюдения стали обяза­тельным для всех физкультурников и спортсменов Система медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом называ­ется врачебным контролем в физическом воспитании
 • Тип: Реферат

  Вред Организму Алкоголем и Табакокурением

  У некоторых людей бытует не правильное мнение о том, что употребление спиртных напитков в умеренных дозах не только не вредно, но и полезно Многие искренни, убеждены, что алкоголь повышает работоспособность, помогает в творческой деятельности, улучшает аппетит, предохраняет от язвенной болезни желудка, простудных и других заболеваний и т д
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 113