Работы в категории Физика, страница 24, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Физика • Тип: Контрольная работа

  Доменные структуры для тестирования в магнитосиловой микроскопии

  В настоящее время визуализация процесса намагничивания является одной из наиболее актуальных проблем, сильно проявляющейся при уменьшении магнитных объектов до микронных и субмикронных размеров Среди многочисленных методов визуализации особое место занимает магнитосиловая микроскопия ввиду возможности получения как геометрической, так и магнитной топологий Для проверки адекватности изображения в данном случае используется сравнение с известным изображением, полученным независимым методом (например, оптическим или электронным) от специального образца близкого по свойствам к исследуемому – тест
 • Тип: Реферат

  Доработка источника напряжения ВС 4-12

  Любой школьный учитель, преподающий раздел физики «Электричество и магнетизм) в своей практике систематически использует такой широко известный источник постоянного напряжения, как ВС 4-12, позволяющий получать на выходе постоянное (пульсирующее) напряжение 4, 6, 8, 10 и 12 В при максимальном токе нагрузке 4 А Принцип действия этого прибора очень прост и легко понятен из принципиальной схемы, показанной на рисунке 1 а
 • Тип: Реферат

  Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

  Не так давно – під час навчання у 5 – 6 класах середньої школи – я з завмиранням серця мріяв про техніку майбутнього, яка була дуже широко описана у науково-фантастичній літературі Сьогодні можу сказати, що мрії мої здійснилися – комп’ютер навіть відносно слабкої конфігурації дозволяє одній людині виконати в короткий строк об’єм роботи, що був неможливим для виконання інформаційно-видавничим відділом провідного університету ще 30-40 років тому
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

  Дослідити режим роботи електричного кола з паралельним з’єднанням котушки індуктивності і ємності при різних частотах, вивчити вплив С і L на явище резонансу струмів та його використання для регулювання коефіцієнта потужності
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідження однофазного трансформатора

  Трансформатор - це статичний електромагнітний апарат, який призначений для перетворення однієї - первинної систем змінного струму, в другу-вторинну систем змінного струму, яка має інші характеристики, зокрема, іншу напругу і інший струм
 • Тип: Дипломная работа

  Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

  Завдання: вивчити фізику перехідних процесів в н/п діодах; освоїти установку для дослідження Qп; вивчити методику виміру Qп; виконати вимірювання та одержати графіки залежностей ,, , та ; провести аналіз отриманих результатів
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

  Вивчити основні властивості і застосування трифазних кіл при з’єднанні джерела і споживачів зіркою Дослідити роботу трифазної системи струмів при рівномірному і нерівномірному навантаженні фаз, а також роботу системи при обриві фазного і нульового проводів
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

  Вивчити основні властивості і застосування трифазних кіл при з’єднанні джерела і споживачів трикутником Дослідити режими роботи трифазних кіл при рівномірному і нерівномірному навантаженні фаз, а також при обриві фази або одного із лінійних проводів Навчитися розраховувати трифазні кола при навантаженні фаз активними опорами
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідна перевірка закону збереження механічної енергії

  Прилади та матеріали: Динамометр, закріплений на штативі, два важки по 100г з набору для механіки, рибальська волосінь, прив’язана до гачка динамометра, обмежувач переміщення важка, фіксатор, лінійка
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідне вивчення властивостей математичного маятника

  Математичним маятником називається матеріальна точка, підвішена на невагомій нерозтяжній нитці Гарним наближенням до цієї моделі є маленька кулька, підвішена на тонкій міцній нитці (тонка сталева дротина, рибальська волосінь, тощо) Як було показано в курсі фізики, при відхиленні маятника на малий кут він буде здійснювати гармонічні коливання Період цих коливань визначається виразом:
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта

  Для опису властивостей газів користуються трьома макропараметрами, які однозначно визначають стан газу та знаходяться простим вимірюванням за допомогою приладів, це тиск - p, абсолютна температура - T і об’єм газу - V Значення таких величин визначається спільною дією великої кількістю молекул, тому їх називають макроскопічними (від грецького ‘макрос’ - великий ) Тиск вимірюють барометром, температуру – термометром, а об’єм – лінійкою або мензуркою
 • Тип: Курсовая работа

  Дрейфовые транзисторы их параметры, преимущества и недостатки

  Основные характеристики транзистора определяются в первую очередь процессами, происходящими в базе В зависимости от распределения примесей в базе может существовать или отсутствовать электрическое поле Если при отсутствии токов в базе существует электрическое поле, которое способствует движению неосновных носителей заряда от эмиттера к коллектору, то транзистор называют дрейфовым, если же поле в базе отсутствует – бездрейфовым По принципу действия дрейфовый и бездрейфовый транзисторы одинаковы Отличаются они только механизмом переноса носителей через базовую область В дрейфовом транзисторе ск
 • Тип: Реферат

  Дуговой разряд в газах

  Дуговой разряд в виде так называемой электрической (или вольтовой) дуги был впервые обнаружен в 1802 году русским учёным профессором физики Военно-медико-хирургической академии в Петербурге, а впоследствии академиком Петербургской Академии наук Василием Владимировичем Петровым Петров следующими словами описывает в одной из изданных им книг свои первые наблюдения над электрической дугой:
 • Тип: Реферат

  Единая квантовая теория: матричное моделирование элементарных частиц

  Единая квантовая теория, описывающая конечный уровень структуры всех видов материи, включающее моделирование элементарных частиц с объяснением их свойств (масса, время жизни, каналы распада, заряды, взаимодействие и прочее), позволяющее включить все известные квантовые явления в общую принципиальную схему согласованную во всех аспектах и лишенную теоретических противоречий В теоретическую схему включены поля взаимодействий
 • Тип: Реферат

  Екологізація енергетики

  Екологію розглядають як науку і навчальну дисципліну, що покликана вивчати взаємини організмів і середовища у всій їхній розмаїтості При цьому під середовищем розуміється не тільки світ неживої природи, а і вплив одних організмів чи їхніх співтовариств на інші організми і співтовариства
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 72