Работы в категории Авиация и космонавтика, страница 3, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Авиация и космонавтика • Тип: Доклад

  Відкриття Нептуна

  Нептун - це передостання планета в сонячній системі Її орбіта перетинається з орбітою Плутона в деяких місцях Комета Галилея ще перетинає її орбіту, у відмінності від Плутона Її екваторіальний діаметр такої ж, як і в Урана, хоча розташована на 1627 млн км далі від Урана (Уран розташований у 2869 млн км від Сонця) Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, що цю планету не змогли помітити в XVII столітті
 • Тип: Реферат

  Валентина Терешкова

           СТАТУС:         10-й космонавт в мире, 6-й космонавт в СССР          ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ:         6 марта 1937 г ; дер Масленниково, Тутаевский р-н, Ярославская обл , РСФСР (Россия)          НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:         русская          ОБРАЗОВАНИЕ:         1953 г - окончила 7 классов средней школы № 32 г Ярославль          1955 г - окончила 8 и 9-й классы школы рабочей молодежи № 10 в г Ярославль          1955-1960 гг - учеба в Ярославском заочном техникуме легкой промышленности по специальности техника-технолога по хлопкопрядению          Сен 1964 г - 31 мая 1969 г - слушатель инженер
 • Тип: Реферат

  Венера

  Венера - вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к Земле планета Солнечной системы Среднее расстояние от Солнца 108 млн км или 0 7 а е Период обращения вокруг него - 225 суток Во время нижних соединений может приближаться к Земле до 40 млн км, то есть ближе любой другой большой планеты Солнечной системы Синодический период (от одного нижнего соединения до другого) равен 584 суткам Наилучшие условия видимости Венеры на периоды элонгаций, хотя угловое расстояние Венеры от Солнца не превышает 48%, вследствие чего она видна либо после заката Солнца (вечерняя звезда), либо незадолго до его восх
 • Тип: Статья

  Венера - планета загадок

  Венера, вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к земле планета Солнечной системы Среднее расстояние от Солнца 108 млн км Для земного наблюдателя угловое расстояние Венеры от Солнца не превышает 48, вследствие чего она видна только в течение некоторого времени после захода Солнца (вечерняя звезда) или незадолго до его восхода ( утренняя звезда ) Венера – наиболее яркое (после Солнца и Луны ) светило земного неба
 • Тип: Реферат

  Виды космических аппаратов

  Для исследования природных ресурсов Земли и контроля окружающей среды разработана космическая система Ресурс-Ф, которая включает в себя КА Ресурс-Ф1 и Ресурс-Ф2, являющиеся КА серии Зенит третьего поколения
 • Тип: Реферат

  Використання фотографічних методів

  Тривалі експозиції на високочутливих пластинках дозволяють отримувати фотографії дуже слабких об'єктів, у тому числі таких, які практично недоступні для візуального спостереження На відміну від ока, фотографічна емульсія здібна до тривалого накопичення світлового ефекту Дуже важливою властивістю фотографії є панорамність: одночасно реєструється складне зображення, яке може складатися з дуже великого числа елементів Суттєво, що інформація, яка виходить фотографічним методом, не залежить від властивостей ока спостерігача, як це має місце при візуальних спостереженнях Фотографічне зображення, от
 • Тип: Реферат

  Влияние космической погоды на планету Земля

  Болезни и эпидемии, которые преследовали человечество на протяжении всей его истории, зависят от условий в космосе и, прежде всего на солнце Они определенным образом зависят от солнечной активности Связь эпидемий с космосом, а точнее, с солнечной активностью, исследовалась многими учеными Возникновение эпидемий и пандемий холеры показывает четкую связь с уровнем солнечной активности Очаги холеры расположены в Юго - Восточной Азии Для этих мест характерны скученность населения и низкие санитарно - гигиенические условия Здесь только треть городских жителей пользуется водопроводом Только 10 % гор
 • Тип: Реферат

  Внешняя задолженность государства. Пути повышения пользы

  Мцасир инкишаф мярщялясиндя игтисади вя сосиал ислащатлар програмларынын щяйата кечирилмяси цзря бюйцк хяръляр иля баэлы дахили ресурсларын чатышмамазлыьыны щисс едян юлкя, бир гайда олараг дювлят бцдъяси вя тядиййя балансынын кясири проблеми иля гаршылашыр Йаранмыш вязиййятдян чыхыш йолларындан бири юлкя игтисадиййатынын истещсал едя биляъяйиндян даща артыг истещлак етмяйя имкан верян хариъдян малиййяшмядир Бунунла баэлы олараг хариъи боръ, онун идаря едилмяси проблеми хариъи боръа ъидди ещтийаъы олан ъаван дювлят цчцн чох актуалдыр
 • Тип: Дипломная работа

  Вода на Марсі

  Марс - четверта планета Сонячної системи; він міститься в півтора рази далі від центрального світила, ніж Земля Така віддаленість є однією з причин того, що температура на поверхні Марса коливається (залежно від широти та часу доби) в межах від -100 °С до +27 Марсіанський рік триває 687 земних діб, доба практично дорівнює земній Діаметр Марса удвічі менший за діаметр нашої планети Сила тяжіння на марсіанській поверхні становить 0,4 земної Планету покрито пісками червонуватого відтінку, за що вона й дістала назву Червоної Незважаючи на те, що марсіанська атмосфера у 100 разів розрідженіша від
 • Тип: Реферат

  Воздушно-десантные войска

  История Воздушно-десантных войск берёт своё начало со 2 августа 1930 года - на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было выброшено на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху
 • Тип: Реферат

  Воздушные перевозки

  Ни одно авиационное предприятие не заинтересовано в получении только права совершать полеты в воздушном пространстве других стран Оно заинтересовано в том, чтобы осуществлять перевозки международного следования и получать за них соответствующие доходы Для этого авиапредприятие должно иметь право высаживать, выгружать и брать на борт пассажиров, грузы и почту на территории тех стран, в которые оно совершает полеты
 • Тип: Реферат

  Возникновение и развитие звезд

  В общих чертах эволюцию протозвезды можно разделить на три этапа, или фазы Первый этап - обособление фрагмента облака и его уплотнение - мы уже рассмотрели Вслед за ним наступает этап быстрого сжатия В его начале радиус протозвезды примерно в миллион раз больше солнечного Она совершенно непрозрачна для видимого света, но прозрачна для инфракрасного излучения с длиной волны больше 10 мкм Излучение уносит излишки тепла, выделяющегося при сжатии, так что температура не повышается и давление газа не препятствует коллапсу Происходит быстрое сжатие, практически свободное падение вещества к центру о
 • Тип: Статья

  Вселенная без сингулярностей

  Принятая в настоящее время теория происхождения вселенной предполагает, что её вещество, а вместе с ним и пространство, 15-20 млрд лет назад путем чудовищного взрыва вырвались из точки , соответствующей по своим размерам геометрическому кванту (10 см ) или даже меньшей, вплоть до нуля После этого пространство непрерывно расширяется, однако, если средняя плотность вещества лежит выше некоторого порога, то вселенная с какого-то момента начнет сжиматься и закончит существование снова при нулевых размерах Точки начала и конца этого процесса называются сингулярностями Противоречия в теории Большог
 • Тип: Реферат

  Гіпотеза інопланетного походження НЛО

  е І на наш погляд Ціолковський – філософ невимірний вище, ніж Ціолковський – винахідник і ракетник “Для мене ракета не самоціль, а лише засіб для досягнення інших світів” У цій фразі весь Ціолковський Інші світи – ось куди спрямовувався наш великий співвітчизник і душею і тілом Значення досліджень Ц
 • Тип: Реферат

  Галактика NGC 1275 - ядро скопления галактик в Персее

  Менее 70 лет известно о существовании внешних по отношению к нашей Галактике звездных систем — галактик, но и за этот короткий промежуток времени астрономам удалось многое узнать об этих удивительных объектах, в мире которых наш роскошный Млечный Путь оказался рядовой спиральной галактикой Наблюдаются же галактики уже более 200 лет Долгое время их не отличали от газовых туманностей и скоплений звезд, так как все они в небольшие старые телескопы представлялись туманными пятнышками В наше время при исследовании с крупными телескопами и новыми аппаратурными возможностями в разных диапазонах длин
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23